PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA

„Peljemo te na Sea Star Festival“

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh sodelujočih in enake možnosti za osvojitev nagrade ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v pravilih.

Datum objave in začetka veljavnosti: 24. april 2023

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje v nagradnem natečaju (v nadaljevanju »Natečaj«) preberite ta pravila natečaja (v nadaljevanju »Pravila«):

1. člen Organizator in administrator

Organizator natečaja z naslovom »Peljemo te na Sea Star Festival« je MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632, v nadaljevanju »Organizator«. Izvajalec nagradnega natečaja je podjetje MPG PLUS d.o.o, v nadaljevanju “Administrator”.

Natečaj je organiziran za promocijo serije Samsung Galaxy S23, pametnih telefonov Galaxy Z Flip4 in pametnih ur Galaxy Watch5 proizvajalca Samsung Electronics.

2. člen Trajanje in lokacija

Natečaj se prične 24. aprila 2023 in traja do 14. maja 2023. Natečaj poteka na spletni strani YOUniversity https://si.youniversity.club/.

Pravila tekmovanja bodo objavljena na spletni strani YOUniversity https://si.youniversity.club/, https://www.mpg.si/ in spletni strani Samsung Electronics https://www.samsung.com/si/.

Razglasitev 3 nagrajencev, ki so sodelovali v nagradnem natečaju in se na podlagi zgornjih podatkov registrirali na spletni strani YOUniversity, bo objavljena na spletni strani z objavo imena in začetnic priimka nagrajenca. Organizator bo nagrajence kontaktiral po telefonu na telefonsko številko, navedeno ob prijavi na nagradni natečaj v aplikaciji kviz.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo ta pravila.

3. člen Pravica do sodelovanja

Pravico do sodelovanja v Natečaju imajo vsi posamezniki, starejši od 18 let, ki so državljani in aktivni študenti Republike Slovenije. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje enkrat in lahko osvoji le eno nagrado. V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju nagradne igre MPG PLUS d.o.o., kot tudi člani njihove ožje družine ter partnerji in podizvajalci partnerjev, ki so povezani s tem natečajem.

4. člen Način sodelovanja

Za sodelovanje v nagradnem natečaju morajo sodelujoči narediti naslednje:

  • Pravilno in v najkrajšem možnem času odgovoriti na vprašanja nagradnega kviza. Vsak tekmovalec ima nalogo, da v najkrajšem možnem času čim bolj natančno odgovori na 5 vprašanj nagradnega kviza na spletni strani YOUniversity https://si.youniversity.club/.

Udeleženec, v kolikor predhodno ni vnesel osebnih podatkov na spletnem mestu YOUniversity, mora za sodelovanje v nagradnem natečaju posredovati osebne podatke (uporabniško ime, ime, priimek, e-pošta, mobilni telefon, geslo, ponovitev gesla, ulico in hišno številko, mesto ali kraj, poštno številko, državo).

S prijavo na nagradni natečaj sodelujoči sprejema ta pravila in soglaša, da se v primeru nagrajenca njihovo ime, prva črka priimka in mesto, iz katerega prihajajo, javno objavi in ​​uporabi s strani organizatorja.

V nagradnem natečaju sodelujejo vse registrirane osebe, ki izpolnjujejo pogoje teh Pravil.

Člen 5. Izbor zmagovalcev

Zmagovalci bodo izbrani po kriteriju 5 najhitrejših z največ pravilnimi odgovori v nagradnem kvizu. Aplikacija kviz v ozadju beleži število pravilnih odgovorov posameznega udeleženca ter minute in sekunde, v katerih je bilo na vsa vprašanja odgovorjeno.

6. člen. Diskvalifikacija

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli diskvalificira udeležence v naslednjih primerih:

  • Udeleženci, ki kršijo ta Pravila
  • Udeleženci, ki niso izpolnili vseh kvalifikacijskih korakov za natečaj.

Organizator ima tudi pravico, da po lastni presoji brez obrazložitve odstrani vse vsebine, ki predstavljajo diskriminacijo, slabšalne vsebine in žalitve na rasni, verski ali kateri koli drugi podlagi. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali zaščitene blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico takšno vsebino odstraniti brez obrazložitve.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale kot posledica zlorabe vsebin s strani sodelujočih in zlorabe sistema med izvajanjem nagradne igre v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator in Administrator nagradnega natečaja sta pooblaščena, da na podlagi diskrecijske presoje kadarkoli in brez obrazložitve diskvalificirata katerega koli sodelujočega, če krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojim ravnanjem povzroči škodo, škoduje ugledu ali interesom organizatorja. Udeleženci nagradnega natečaja se s sprejetjem pravil sodelovanja v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom napram organizatorju na podlagi povračila kakršnih koli stroškov ali škode, ki bi lahko nastala pri izpolnjevanju nalog/meril, predpisanih s temi pravili.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno z njegovo starostjo in prebivališčem).

Sodelovanje je osebno. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipuliranja parametrov, pomembnih za natečaj, kot tudi nepošteno sodelovanje v kateri koli drugi obliki, je prepovedano in ne bo sprejeto.

V primeru, da udeleženec :

• se na obvestilo o osvojitvi nagrade ne odzove v petih dneh;

• ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev;

• ni posredoval točne, veljavne in popolne kontaktne številke mobilnega telefona in/ali drugih podatkov;

• iz katerega koli razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,

udeleženec izgubi pravico do nagrade, v primeru zgoraj navedenih razlogov pa bo nagrada podeljena naslednjemu izbranemu udeležencu po kriterijih, določenih v Pravilih.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za denar ali drugo obliko nadomestila, v celoti ali delno.

Organizator ne prevzema odgovornosti za prepozne, nepopolne, nepravilno oddane, napačno ali nepravilno poslane prijave, zahteve ali korespondenco zaradi napake, opustitve, spreminjanja, nepooblaščenega ravnanja, izbrisa, kraje, uničenja, komunikacijske napake ali na kakršenkoli drug način. Enako velja za podatek o naslovu udeleženca, ki je nepravilen, neustrezen ali drugače napačen.

V izogib dvomu je udeleženec odgovoren, da se na povabilo organizatorja odzove pravočasno in tako zagotovi, da je povabilo prejel. Organizator/Administrator ne odgovarja za prepozen prevzem nagrade s strani udeleženca, če se iz kakršnega koli razloga na vabilo ne odzove v navedenem roku.

Organizator ima pravico, da nagradni natečaj v kateri koli fazi enostransko odpove z javnim obvestilom, če je prišlo do dogodka, ki ima značaj višje sile. Zlasti, vendar ne izključno, se kot višja sila šteje razglasitev epidemije nalezljive bolezni na ozemlju Republike Slovenije ali na delu ozemlja, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedbo nagradnega natečaja in/ali podelitev in prevzem nagrad.

V primeru nastopa katere od zgoraj navedenih okoliščin bo podeljevanje in razdeljevanje nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekinjeno, organizator pa bo razloge, ki so privedli do prekinitve nagradnega natečaja in dostave nagrad, javno objavil.

Vsi sodelujoči v tem natečaju s sprejemom teh Pravil podeljujejo pravico do izključne uporabe avtorskih pravic na prijavljenih delih, tako da pooblaščajo organizatorja, da prijavljena dela (skupaj z navedenimi začetnicami imena in priimka avtorja) oglašuje v medijih za namen promocije, za neomejeno časovno obdobje v neomejeni nakladi in številu izdaj na celotnem območju Republike Slovenije, v skladu s temi Pravili in na spletnih kanalih. Udeleženci natečaja se strinjajo, da bodo vsi podatki in gradiva, pridobljeni med prijavo na natečaj, uporabljeni v promocijske namene, s ciljem pridobivanja javnosti in promocije. Udeleženec nagradnega natečaja izrecno potrjuje in izjavlja, da celotna prijava predstavlja njegovo avtorsko delo.

V primeru, da katera koli tretja fizična ali pravna oseba sproži kakršen koli sodni, upravni ali drug podoben postopek zoper Organizatorja zaradi domnevne kršitve avtorskih ali drugih pravic v zvezi z oglaševanjem, produkcijo, reprodukcijo, distribucijo ali prodajo vsebin, ki se pojavljajo v prijavljenih delih, se udeleženec nagradnega natečaja, ki je oddal gradivo, zavezuje, da bo pristopil k takemu postopku in prevzel te zahtevke ter branil Organizatorja pred morebitnimi zahtevami v takem postopku in mu povrnil vse stroške, ki bi lahko nastale zaradi takšne zahteve in sprožitve sodnega ali upravnega postopka. Organizator se zavezuje, da bo udeleženca nagradnega natečaja poslanega gradiva o uvedbi morebitnega takega postopka obvestil nemudoma, najkasneje pa v 7 (sedmih) delovnih dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o uvedbi.

Organizator je pooblaščen, da na poslanih materialih izvede določene spremembe, izboljšave in podobno, v kolikor le-ti ne predstavljajo deformacije le-teh, kot tudi kakršne koli druge kršitve avtorjevih pravic, ki bi bile podlaga za kakršen koli zahtevek oz. udeležencev nagradnega natečaja proti organizatorju ali tretji osebi in za to tudi ni potrebno soglasje ali odobritev udeleženca.

Organizator lahko vsa poslana gradiva uporabi s potrebnimi popravki in obvezno odstranitvijo osebnih podatkov, ki niso nujni za izpolnitev obveznosti organizatorja v obliki izvedbe nagradnega natečaja za oglaševanje v vseh medijih (tiskano promocijsko gradivo, televizija, časopisi, internet …).

S prijavo na nagradni natečaj se udeleženec odpoveduje kakršnim koli nadaljnjim zahtevkom do organizatorja na kakršni koli podlagi.

7. člen Rezultati natečaja

Zmagovalci bodo obveščeni preko osebnega telefonskega klica za potrditev osebnih podatkov za dostavo osvojene nagrade ali prevzema na dan festivala.

Zmagovalci bodo javno objavljeni na YOUniversity https://si.youniversity.club/, https://www.mpg.si/ in spletni strani Samsung https://www.samsung.com/si/ z navedenimi začetnicami imena in priimka nagrajenca.

8. člen Nagrade

Udeleženci te nagradnega natečaja lahko v skladu s temi Pravili osvojijo naslednjo nagrado:

1. nagrada – 2 x vstopnici za 2 dni Sea Star Festival 19.05. – 20.05.2023.

2. nagrada – 2 x vstopnici za 2 dni Sea Star Festival 19.05. – 20.05.2023.

3. nagrada – 2 x vstopnici za 2 dni Sea Star Festival 19.05. – 20.05.2023.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, za katero so se potegovali in jo osvojili v postopku v skladu s temi Pravili.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade.

V skladu z zgornjimi informacijami bo razdeljenih skupno 6 festivalskih vstopnic.

9. člen Podelitev nagrade

Nagrado bodo zmagovalci prejeli osebno na festivalu v coni Samsung ali na vhodu festivala.

Nagrajence bo Organizator pisno obvestil v 24 urah po objavi nagrajencev, da se z njimi dogovori o podrobnostih prevzema nagrade in zbere potrebne podatke za izročitev nagrade.

Nagrajenec bo sodeloval z Organizatorjem pri predaji nagrad in vodenju vse potrebne dokumentacije.

Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi z njo.

Nagrade je možno dostaviti le, in sicer na naslov v Republiki Sloveniji.

Nagrade bo Administrator dostavil/izročil najkasneje v 30 dneh od dneva izbire nagrajenca.

Organizator/Administrator bo kot dokazilo o prevzemu nagrade uporabil podpisano potrdilo o prejemu nagrade, v primeru, da nagrajenec podpisanega potrdila ne pošlje (po faksu, e-pošti ali po pošti), pa bo Organizator/Administrator uporabil povratnico kot dokazilo.

Z realizacijo nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja in Administratorja nagradnega natečaja do nagrajencev, nagrade pa ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade. Organizator ne bo podelil nobenih dodatnih nagrad razen tistih, ki so navedene v teh Pravilih.

10. člen Varstvo osebnih podatkov

Udeleženec s prijavo k sodelovanju v nagradnem natečaju sprejema ta pravila.

Upravljavec obdelave osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja je MPG PLUS d.o.o.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil in je v zvezi s tem obveščen:

–           da se njegovi osebni podatki, s katerimi razpolaga Organizator, hranijo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in se lahko uporabljajo le za namene izpolnjevanja obveznosti Organizatorja v obliki izvedbe nagradnega natečaja. V zvezi z osebnimi podatki nagrajencev se zbirajo: ime, priimek, naslov, kraj, številka mobilnega telefona, rojstni datum in davčna številka.

–           Upravljavec osebne podatke udeležencev nagradnega natečaja obdeluje izključno za namene izvedbe nagradnega natečaja na območju Republike Slovenije, pri čemer je obdelava omejena na obdobje 120 dni, ki teče od dneva zaključka nagradnega natečaja, določenega v Pravilih nagradnega natečaja, po katerem bodo osebni podatki izbrisani.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil, s tem, da se nagrajenec tudi strinja:

–           da njegove osebne podatke, s katerimi razpolaga Organizator, hrani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in zakonom o računovodstvu v zvezi z izročitvijo nagrade za obdobje 11 let in da se le-ti (samo ime, prva črka priimka in kraj) v zvezi s podelitvijo nagrade lahko brez nadomestila objavijo v člankih in poročilih, z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagrade in natečaja.

Sodelujoči izrecno soglaša, da se njegovi registrirani osebni podatki zbirajo in hranijo v bazi Organizatorja nagradnega natečaja. Poleg tega sodelujoči soglašajo, da upravljavec in organizator brez nadomestila upravljata z njihovimi osebnimi podatki za namene izvedbe tega nagradnega natečaja.

Upravljavec in organizator vse osebne podatke obdelujeta v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

Oddaja podatkov s strani udeleženca nagradnega natečaja je prostovoljna, a nujna za sodelovanje udeleženca v nagradnem natečaju. V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava podatkov v nasprotju z varstvom njegove zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na upravljavca osebnih podatkov in/ali zahteva dostop, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. /njeno pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov tako, da se kadarkoli obrne na upravljavca podatkov na e-naslov: samsung@mpgplus.si ali piše na naslov: MPG PLUS d.o.o, Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. S pisno zahtevo, poslano na naslov Upravljavca osebnih podatkov, se lahko zahteva popravek podatkov in informacij o upravljanju podatkov, pri čemer ima udeleženec pravico kadarkoli preklicati soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju, preden je bila umaknjena. Navsezadnje se udeleženci lahko obrnejo na Agencijo za varstvo podatkov ali pristojno sodišče, če se ne strinjajo z odločitvijo ali delom upravljavca podatkov.

S prijavo na nagradni natečaj sodelujoči soglašajo, da lahko upravljavec kot obdelovalec osebnih podatkov in kot upravljavec zbirke s strani organizatorja obdeluje podatke za namene izvedbe nagradnega natečaja.

Po preteku 60 dni od dneva zadnje objave zmagovalca nagradnega natečaja Organizator ne bo sprejemal nobenih pritožb v zvezi z nagradnim natečajem.

V primeru sodnega spora med organizatorjem in udeleženci je pristojno civilno sodišče v Ljubljani.

11. člen: Dohodnina za državljane

Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz nagradnih iger v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je izžrebani nagrajenec, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.

Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti samsung@mpgplus.si.

V Ljubljani, 21.04.2023.

MPG PLUS d.o.o.

Organizator