PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA „Odgovori in zmagaj“

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh udeležencev in enake možnosti za pridobitev nagrade po izpolnjevanju pogojev, določenih v teh pravilih.

Začetek veljavnosti: 20.10.2022.

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje na nagradnem natečaju (v nadaljnjem besedilu: “natečaj”) preberite ta pravila promocije (v nadaljnjem besedilu: “pravila”).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradnega natečaja, o čemer bodo vsi udeleženci pravočasno obveščeni preko uradne spletne strani https://si.youniversity.club/

Člen 1. Organizator

Organizator natečaja z nazivom “YOUniversity – Odgovori in zmagaj” je MPG PLUS d.o.o, Leskoškova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DŠ: SI17143632, v nadaljnjem besedilu “Organizator”. Natečaj je organiziran z namenom promocije pametnih telefonov Samsung Galaxy Z Flip4 5G podjetja Samsung Electronics.

Člen 2. Trajanje in lokacija

Natečaj se prične 20. oktobra 2022 in traja do 21. oktobra 2022 ter je objavljen na spletni strani https://si.youniversity.club/.

Pravila Natečaja bodo objavljena na spletni strani https://si.youniversity.club/ in https://www.mpg.si/.

Razglasitev 5 nagrajencev med vsemi udeleženci, ki so se prijavili preko spletne strani https://si.youniversity.club/ bo na spletni strani YOUniversity Club https://si.youniversity.club/ z objavo imena in začetnice priimka nagrajenca. Organizator natečaja bo nato po telefonu ali e-pošti kontaktiral nagrajence zaradi prevzema ali pošiljanja nagrade.

Z udeležbo v natečaju udeleženci sprejemajo ta pravila.

Člen 3. Pravica do udeležbe

Natečaja se lahko udeležijo vse fizične osebe starejše od 18 let, ki so državljani Republike Slovenije ter so hkrati redni ali izredni študentje na javnih ali zasebnih univerzah ali šolah v Republiki Sloveniji, ki so se registrirali in prijavili preko spletne strani https://si.youniversity.club/ in izpolnili kviz skladno s temi pravili. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje enkrat in lahko osvoji samo eno nagrado.

Nagradnega natečaja se ne smejo udeležiti zaposleni pri organizatorju nagradnega natečaja MPG Plus d. o. o. ter zaposleni pri  Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, niti njihovi ožji družinski člani ter partnerji in podizvajalci partnerjev, povezanih s tem natečajem.

Člen 4. Način sodelovanja

Za sodelovanje v natečaju morajo udeleženci narediti naslednje:

 • Odgovoriti na vprašanja nagradnega kviza natančno in v najkrajšem možnem času. Vsak tekmovalec ima nalogo, da v najkrajšem možnem času odgovori na 5 vprašanj nagradnega kviza na spletni strani YOUniversity https://si.youniversity.club/odgovori-in-zmagaj/.

Če udeleženec predhodno ni vnesel dostopnih podatkov na spletni strani YOUniversity, mora za sodelovanje v nagradni igri izpolniti dostopne podatke (uporabniško ime, ime, priimek, e-pošta, mobilni telefon, geslo, ponovitev gesla , ulica in hišna številka, mesto ali kraj, poštna številka, država).

Udeleženci s prijavo na natečaj sprejemajo ta pravila in soglašajo, da se lahko v primeru, da postanejo dobitniki nagrade, javno objavijo njihovo ime, priimek in kraj, iz katerega prihajajo, ki jih uporablja Organizator.

V natečaju za pridobitev nagrade so vključene vse prijavljene osebe, ki izpolnjujejo pogoje tega pravilnika.

Člen 5. Izbor nagrajencev

Zmagovalci bodo izbrani po kriteriju najhitrejših 5 z največ pravilnimi odgovori v nagradnem kvizu. Aplikacija za kviz v ozadju beleži število pravilnih odgovorov vsakega udeleženca ter minute in sekunde, v katerih so bili odgovori podani.

Člen 6. Izključitev

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli izključi udeležence v naslednjih primerih:

 • Udeleženci, ki kršijo ta pravila.
 • Udeleženci, ki niso izpolnili vseh kvalifikacijskih pogojev za natečaj.

Organizator ima tudi pravico, da po lastni presoji in brez pojasnila odstrani vse vsebine, ki predstavljajo diskriminacijo, poniževalno vsebino in žalitve na rasni, verski ali kateri koli drugi podlagi. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico odstraniti takšno vsebino brez pojasnila.

Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi zlorabe vsebin s strani udeležencev in zlorabe sistema pri delovanju natečaja v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator nagradnega natečaja je pooblaščen, da kadar koli in brez pojasnila izključi katerega koli udeleženca, ki krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji ali s svojim ravnanjem škoduje ugledu ali interesom organizatorja. S soglašanjem s pravili sodelovanja se udeleženci nagradne igre v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom do organizatorja na podlagi odškodnine za kakršno koli obliko stroškov ali škode, ki utegne nastati ob izpolnjevanju naloge/meril, predpisanih s temi pravili.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno, vendar ne omejeno na njegovo starostjo, prebivališče in status študenta).

Udeležba je osebne narave. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali zavajanja parametrov, pomembnih za tekmovanje, kot tudi nepošteno sodelovanje v kakršni koli drugi obliki, so prepovedane in ne bodo sprejete.

V primeru, da nagrajenec:

 • se v petih dneh ne odzove na obvestilo o podelitvi nagrade;
 • ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev in določil;
 • ni navedel točnih, veljavnih in popolnih podatkov;
 • iz nekega razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,

nagrajenec izgubi pravico do nagrade in bo v navedenih primerih nagrada podeljena naslednjemu izbranemu nagrajencu po merilih določenih v pravilih.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali katero koli drugo obliko nadomestila, v celoti ali delno.

Organizator ne prevzema odgovornosti za prepozne, nepopolne, napačno oddane, napačne ali napačno naslovljene prijave, zahteve ali korespondenco zaradi napake, opustitve, spremembe, nepooblaščene obdelave, izbrisa, kraje, uničenja, napake v komunikaciji ali iz katerega koli drugega razloga. Enako velja za naslovne podatke, ki jih posreduje udeleženec in so napačni, neveljavni ali kako drugače nepopolni.

V izogib kakršnim koli dvomom, je udeleženec dolžan pravočasno odgovoriti na povabilo organizatorja za podelitev nagrade. Organizator ne odgovarja za zamudo udeleženca pri zahtevi za nagrado oz. če se zaradi kakršnihkoli razlogov ne odzove vabilu v navedenem roku.

Organizator ima pravico enostransko odpovedati natečaj v kateri koli fazi z javnim obvestilom, če obstajajo dogodki, ki imajo značaj višje sile. Za višjo silo se posebej, vendar ne tudi izključno, šteje razglasitev epidemije nalezljive bolezni na območju ali delu ozemlja Republike Slovenije, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni državni organi, ki omejujejo izvajanje natečaja in/ali podelitev in prevzem nagrad.

V kolikor nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, se podelitev in razdelitev nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekine, organizator pa bo javno objavil razloge, ki so privedli do prekinitve nagradnega natečaja in izročitve nagrad.

S sprejemom teh pravil vsi udeleženci tega natečaja organizatorju dodeljujejo pravico do izključne uporabe avtorskih pravic na poslanih delih, materialih in fotografijah, tako da organizatorja in Samsung Electronics pooblastijo, da dela, s katerimi udeleženec v natečaju sodeluje, (z začetnicami imena in priimka avtorja) oglašujejo v medijih, z namenom promocije, v neomejenem časovnem obdobju in v neomejeni nakladi in številu izdaj na celotnem ozemlju Republike Slovenije in na spletnih kanalih, vse v skladu s tem pravilnikom). S sodelovanjem v natečaju se udeleženci natečaja izrecno strinjajo, da bodo vsi podatki in materiali, pridobljeni ob prijavi na natečaj, uporabljeni v promocijske namene, z namenom pridobitve publicitete in promocije. Udeleženec natečaja izrecno potrjuje in izjavlja, da je celotna prijava njegovo avtorsko delo.

V primeru, da katera koli tretja fizična ali pravna oseba proti organizatorju sproži kakršen koli sodni, upravni ali drug podoben postopek na podlagi domnevne kršitve avtorskih ali drugih pravic v zvezi z oglaševanjem, produkcijo, reprodukcijo, distribucijo ali prodajo vsebin, ki se pojavljajo v prijavljenih delih, se udeleženec natečaja, ki je predložil gradivo, zavezuje, da se bo pridružil takemu postopku in prevzel terjatve iz iste zahteve ter zagovarjal organizatorja pred kakršno koli zahtevo v takem postopku ter organizatorju povrnil morebitne stroške, ki bi mu lahko nastali iz take zahteve ter sprožitve sodnega ali upravnega postopka. Organizator se zavezuje, da bo udeleženca nagradnega natečaja o začetku vsakega takega postopka obvestil takoj, najkasneje pa v 7 (sedem) delovnih dneh od dneva prejema obvestila o začetku.

Organizator je pooblaščen za določene spremembe, modifikacije in podobno na predloženih materialih, če le-te ne kršijo avtorskih pravic, kar bi bilo podlaga za kakršno koli zahtevo udeleženca natečaja nasproti organizatorju ali tretji osebi. Za izvedbo tovrstnih sprememb, modifikacij in podobno organizator ne potrebuje dodatnega soglasja ali odobritve udeleženca.

Organizator lahko vse poslane fotografije, torej gradiva s potrebnimi spremembami in obvezno odstranitvijo osebnih podatkov, ki niso potrebni za izpolnjevanje obveznosti organizatorja v izvedbi nagradne igre, uporabi za oglaševanje v vseh medijih (tiskano promocijsko gradivo, televizija, časopisi, internet…).

S prijavo na natečaj se udeleženci odpovedujejo morebitnim nadaljnjim zahtevkom do organizatorja iz kakršnega koli razloga.

Člen 7. Rezultati natečaja

Zmagovalce bo po telefonu ali e-pošti kontaktiral organizator natečaja, da bi posredovali svoje osebne podatke za dostavo osvojene nagrade ali se dogovorili za prevzem v pisarni organizatorja.

Zmagovalci bodo objavljeni na YOUniversity https://si.youniversity.club/ in na spletni strani https://www.mpg.si/ z začetnicami imen in priimkov nagrajencev.

Člen 8. Nagrade

Udeleženci tega nagradnega natečaja lahko v skladu s temi pravili osvojijo naslednjo nagrado:

 1. nagrada – 1 x vstopnici za »Fanfara 2022«
 2. nagrada – 1 x vstopnici za »Fanfara 2022«
 3. nagrada – 1 x vstopnici za »Fanfara 2022«
 4. nagrada – 1 x vstopnici za »Fanfara 2022«
 5. nagrada – 1 x vstopnici za »Fanfara 2022«

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, za katero so se potegovali in osvojili v postopku v skladu s temi pravili. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade.

Člen 9. Izročitev nagrade

Nagrada bo nagrajencem predana osebno na konferenci.

Nagrajence bo organizator pisno obvestil o dobitkih v 24 urah po razglasitvi nagrajenca, da se dogovorimo o podrobnostih prevzema nagrade in zberemo potrebne podatke za izdajo nagrade.

Zmagovalec bo sodeloval z organizatorjem za namen oddaje nagrad in vodenja vse potrebne dokumentacije.

Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi z njimi.

Nagrade se lahko dostavijo samo na naslov v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o prevzemu nagrade bo organizator/skrbnik uporabil podpisano potrdilo o prejemu, v primeru, da nagrajenec ne bo poslal podpisanega potrdila (po faksu, e-pošti ali pošti), bo organizator/skrbnik uporabil poštno potrdilo kot dokaz.

Z realizacijo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja in skrbnika nagradne igre do nagrajencev in nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve niti prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade. Organizator ne bo delil nobenih dodatnih nagrad, razen tistih, ki so določene v teh pravilih.

Člen 10. Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre, družba MPG d.o.o. je obdelovalec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Upravljalec osebnih podatkov je družba Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Obdelovalec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim merjenjem, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:

– podelitev nagrade;

– obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;

– preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji;

– izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavca in obdelovalca, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:

– podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;

– podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre …);

– ime in prvo črko priimka nagrajenca objavi na spletnem naslovu https://www.mpg.si/ in https://si.youniversity.club/.

Upravljavec in obdelovalec podatke sodelujočih hranita še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec in obdelovalec obdelujeta do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od obdelovalca zahtevati:

– dostop do svojih osebnih podatkov;

– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;

– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;

– da jim obdelovalec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).

Nagrajenci imajo pravico od upravljavca in obdelovalca zahtevati:

– dostop do svojih osebnih podatkov;

– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;

– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;

– da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana. Glede uresničevanja pravic se lahko sodelujoči v nagradni igri obrnejo na e-naslova: dataprotection.sead@samsung.com ali na fizični naslov upravljalca osebnih podatkov.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na obdelovalca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

Člen 11. Splošne določbe

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre. Organizator in osebe, ki izvajajo nagradno igro za organizatorja, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za stroške ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri ali zaradi pridobitve in uporabe nagrad.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.

Organizator ne odgovarja za prekinitev storitve zaradi tehničnih težav, okvar sistema ali programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi lahko vplivale na možnost sodelovanja udeležencev v nagradni igri. Organizator bo takoj sprejel vse potrebne ukrepe, da bo vzrok napake čim prej odkrit in odpravljen.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 15. ure preko e-pošte nagradne.igre@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.