PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA

“Youniversity – #Upognisvojkot”

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh udeležencev in enake možnosti uporabe pametnih naprav Galaxy Z Flip4 in Galaxy Watch5 po izpolnjevanju pogojev, določenih v teh pravilih.

Začetek veljavnosti: 14. 10. 2022

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje v promocijski preizkusni uporabi pametnih naprav Samsung Galaxy Z Flip4 in Samsung Galaxy Watch5 (v nadaljnjem besedilu: “promocija”) preberite ta Pravila (v nadaljnjem besedilu: “pravila”).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe Pravil promocije, o čemer bodo vsi sodelujoči pravočasno obveščeni preko uradne spletne strani https://si.youniversity.club/ 

1. člen Organizator

Organizator promocije z nazivom “YOUniversity – #Upognisvojkot” je MPG PLUS d.o.o, Leskoškova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DŠ: SI17143632, v nadaljnjem besedilu “Organizator”.

Natečaj je organiziran z namenom promocije pametnih telefonov Samsung Galaxy Z Flip4 5G in Samsung Galaxy Watch5 proizvajalca Samsung Electronics.

2. člen Trajanje in lokacija

Natečaj se prične 14. oktobra 2022 in traja do 31. decembra 2022 ter je objavljen na spletni strani https://si.youniversity.club/.

Pravila Promocije bodo objavljena na spletni strani https://si.youniversity.club/.

Promocija je na voljo glede na število naprav, ki so predvidene za preizkusno uporabo. Prijavljeni udeleženci, ki bodo izbrani za preizkusno uporabo naprav, bodo o načinu in času prenosa naprav, ki so predmet promocije, obveščeni po telefonu. S sodelovanjem v promociji udeleženci sprejemajo ta pravila.

3. člen Pravica do sodelovanja

Promocije se lahko udeležijo vse fizične osebe starejše od 18 let, ki so državljani Republike Slovenije ter so hkrati redni ali izredni študentje na javnih ali zasebnih univerzah ali šolah v Republiki Sloveniji, ki so se registrirali in prijavili preko spletne strani https://si.youniversity.club/. Vsak udeleženec promocije lahko sodeluje enkrat in lahko osvoji samo eno nagrado. Promocije se ne smejo udeležiti zaposleni pri organizatorju nagradnega natečaja MPG Plus d. o. o. ter zaposleni pri  Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, niti njihovi ožji družinski člani ter partnerji in podizvajalci partnerjev, povezanih s tem natečajem.

4. člen Način sodelovanja

Udeleženci promocije se bodo prijavili za poskusno obdobje testiranja novega zložljivega pametnega telefona Samsung Gaalxy Z Flip4 in pametne ure Galaxy Watch5 preko spletne strani https://si.youniversity.club/. Registracija na spletni strani https://si.youniversity.club/. Za preizkusno uporabo naprav, ki so predmet te promocije, mora biti opravljena v času od 14.10.2022 do 31.12.2022. Vsak udeleženec, ki želi sodelovati in prevzeti zložljivi pametni telefon Samsung Galaxy Z Flip4 in pametno uro Samsung Galaxy Watch5 v začasno uporabo za namen te promocije za največ 7 dni, t. j. 168 ur, je dolžan z organizatorjem skleniti Dogovor o izposoji (v nadaljevanju: Dogovor) kot jamstvo za vračilo omenjene naprave. Prevzem naprave za začasno uporabo bo na voljo na naslovu organizatorja po predhodnem dogovoru med organizatorjem in udeležencem. Organizator osebnih podatkov, navedenih v Dogovoru, ne bo kopiral ali posredoval, le-ta pa bo udeležencu vrnjen ob vrnitvi zložljivega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Flip4 in pametne ure Samsung Galaxy Watch5 v prvotnem stanju, nepoškodovanega in v originalni embalaži ter z vsemi pripadajočimi deli, ki so bili prisotni pri predaji udeležencu. Vsak udeleženec mora biti registriran na strani YOUniversity v skladu z navedenimi pravicami do udeležbe. V primeru, da udeleženec promocije ne vrne izposojene naprave, ki je predmet te promocije, ali vrne naprave poškodovane, je udeleženec promocije dolžan organizatorju ali skrbniku povrniti nastalo škodo.

Udeleženec s sodelovanjem na natečaju sprejema ta pravila in se strinja, da lahko organizator (če udeleženci postanejo nagrajenci) javno objavi in uporabi nagrajenčevo ime in začetnico priimka.

5. člen Izbor nagrajencev

O nagrajencih odloča tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja, ki izbere 6 zmagovalcev.

6. člen Izključitev

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli izključi udeležence v naslednjih primerih:

  • Udeleženci, ki kršijo ta pravila.
  • Udeleženci, ki niso izpolnili vseh kvalifikacijskih pogojev za promocijo.

Organizator ima tudi pravico, da po lastni presoji in brez pojasnila odstrani vse vsebine, ki predstavljajo diskriminacijo, poniževalno vsebino in žalitve na rasni, verski ali kateri koli drugi podlagi. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico odstraniti takšno vsebino brez pojasnila.

Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi zlorabe vsebin s strani udeležencev in zlorabe sistema pri delovanju natečaja v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator promocije je pooblaščen, da kadar koli in brez pojasnila izključi katerega koli udeleženca, ki krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji ali s svojim ravnanjem škoduje ugledu ali interesom organizatorja. S soglašanjem s pravili sodelovanja se udeleženci nagradne igre v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom do organizatorja na podlagi odškodnine za kakršno koli obliko stroškov ali škode, ki utegne nastati ob izpolnjevanju naloge/meril, predpisanih s temi pravili.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno, vendar ne omejeno na njegovo starostjo, prebivališče in status študenta).

Udeležba je osebne narave. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali zavajanja parametrov, pomembnih za tekmovanje, kot tudi nepošteno sodelovanje v kakršni koli drugi obliki, so prepovedane in ne bodo sprejete.

V primeru, da nagrajenec:

• se v petih dneh ne odzove na obvestilo o podelitvi nagrade;

• ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev in določil;

• ni navedel točnih, veljavnih in popolnih podatkov;

• iz nekega razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,

nagrajenec izgubi pravico do nagrade in bo v navedenih primerih nagrada podeljena naslednjemu izbranemu nagrajencu po merilih določenih v pravilih.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali katero koli drugo obliko nadomestila, v celoti ali delno.

Organizator ne prevzema odgovornosti za prepozne, nepopolne, napačno oddane, napačne ali napačno naslovljene prijave, zahteve ali korespondenco zaradi napake, opustitve, spremembe, nepooblaščene obdelave, izbrisa, kraje, uničenja, napake v komunikaciji ali iz katerega koli drugega razloga. Enako velja za naslovne podatke, ki jih posreduje udeleženec in so napačni, neveljavni ali kako drugače nepopolni.

V izogib kakršnim koli dvomom, je udeleženec dolžan pravočasno odgovoriti na povabilo organizatorja za podelitev nagrade. Organizator ne odgovarja za zamudo udeleženca pri zahtevi za nagrado oz. če se zaradi kakršnihkoli razlogov ne odzove vabilu v navedenem roku.

Organizator ima pravico enostransko odpovedati promocijo v kateri koli fazi z javnim obvestilom, če obstajajo dogodki, ki imajo značaj višje sile. Za višjo silo se posebej, vendar ne tudi izključno, šteje razglasitev epidemije nalezljive bolezni na območju ali delu ozemlja Republike Slovenije, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni državni organi, ki omejujejo izvajanje promocije in/ali podelitev in prevzem nagrad.

V kolikor nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, se podelitev in razdelitev nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekine, organizator pa bo javno objavil razloge, ki so privedli do prekinitve promocije in izročitve nagrad.

S sprejemom teh pravil vsi udeleženci te promocije organizatorju dodeljujejo pravico do izključne uporabe avtorskih pravic na poslanih delih, materialih in fotografijah, tako da organizatorja in Samsung Electronics pooblastijo, da dela, s katerimi udeleženec v natečaju sodeluje, (z začetnicami imena in priimka avtorja) oglašujejo v medijih, z namenom promocije, v neomejenem časovnem obdobju in v neomejeni nakladi in številu izdaj na celotnem ozemlju Republike Slovenije in na spletnih kanalih, vse v skladu s tem pravilnikom). S sodelovanjem v natečaju se udeleženci natečaja izrecno strinjajo, da bodo vsi podatki in materiali, pridobljeni ob prijavi na natečaj, uporabljeni v promocijske namene, z namenom pridobitve publicitete in promocije. Udeleženec promocije izrecno potrjuje in izjavlja, da je celotna prijava njegovo avtorsko delo.

V primeru, da katera koli tretja fizična ali pravna oseba proti organizatorju sproži kakršen koli sodni, upravni ali drug podoben postopek na podlagi domnevne kršitve avtorskih ali drugih pravic v zvezi z oglaševanjem, produkcijo, reprodukcijo, distribucijo ali prodajo vsebin, ki se pojavljajo v prijavljenih delih, se udeleženec natečaja, ki je predložil gradivo, zavezuje, da se bo pridružil takemu postopku in prevzel terjatve iz iste zahteve ter zagovarjal organizatorja pred kakršno koli zahtevo v takem postopku ter organizatorju povrnil morebitne stroške, ki bi mu lahko nastali iz take zahteve ter sprožitve sodnega ali upravnega postopka. Organizator se zavezuje, da bo udeleženca nagradnega natečaja o začetku vsakega takega postopka obvestil takoj, najkasneje pa v 7 (sedem) delovnih dneh od dneva prejema obvestila o začetku.

Organizator je pooblaščen za določene spremembe, modifikacije in podobno na predloženih materialih, če le-te ne kršijo avtorskih pravic, kar bi bilo podlaga za kakršno koli zahtevo udeleženca natečaja nasproti organizatorju ali tretji osebi. Za izvedbo tovrstnih sprememb, modifikacij in podobno organizator ne potrebuje dodatnega soglasja ali odobritve udeleženca.

Organizator lahko vse poslane fotografije, torej gradiva s potrebnimi spremembami in obvezno odstranitvijo osebnih podatkov, ki niso potrebni za izpolnjevanje obveznosti organizatorja v izvedbi nagradne igre, uporabi za oglaševanje v vseh medijih (tiskano promocijsko gradivo, televizija, časopisi, internet…).

S prijavo na promocijo se udeleženci odpovedujejo morebitnim nadaljnjim zahtevkom do organizatorja iz kakršnega koli razloga.

7. člen Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre, družba MPG d.o.o. je obdelovalec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev.

Upravljalec osebnih podatkov je družba Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Obdelovalec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre.

Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim merjenjem, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
– podelitev nagrade;
– obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
– preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji;
– izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavca in obdelovalca, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:
– podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
– podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre …);
– ime in prvo črko priimka nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si. in www.youniversity.club

Upravljavec in obdelovalec podatke sodelujočih hranita še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec in obdelovalec obdelujeta do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od obdelovalca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
– da jim obdelovalec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).

Nagrajenci imajo pravico od upravljavca in obdelovalca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
– da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.. Glede uresničevanja pravic se lahko sodelujoči v nagradni igri obrnejo na e-naslova: dataprotection.sead@samsung.com ali na fizični naslov upravljalca osebnih podatkov.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na obdelovalca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

11. člen Splošne določbe

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre. Organizator in osebe, ki izvajajo nagradno igro za organizatorja, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za stroške ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri ali zaradi pridobitve in uporabe nagrad.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.

Organizator ne odgovarja za prekinitev storitve zaradi tehničnih težav, okvar sistema ali programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi lahko vplivale na možnost sodelovanja udeležencev v nagradni igri. Organizator bo takoj sprejel vse potrebne ukrepe, da bo vzrok napake čim prej odkrit in odpravljen.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 15. ure preko e-pošte nagradne.igre@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.