PRAVILA PROMOCIJE – „YOUniversity – Pridruži se Flip strani“

Začetek veljavnosti pravil promocije: 07.09.2023.

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh udeležencev in enake možnosti uporabe pametnih naprav Samsung Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip5 in Galaxy Watch6 ob izpolnjevanju pogojev iz teh pravil.

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje v promocijski preizkusni uporabi pametnih naprav Samsung Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip5 in Samsung Galaxy Watch6 (v nadaljevanju »promocija«), preberite ta pravila (v nadaljevanju »pravila«).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil promocije, o čemer bodo vsi sodelujoči pravočasno obveščeni na uradni spletni strani promocije https://si.youniversity.club/ .

1. člen: Organizator in skrbnik

Organizator promocije z naslovom “YOUniversity – Pridruži se Flip strani” je MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, davčna številka: SI17143632, v nadaljnjem besedilu »organizator«.

Skrbnik promocije je podjetje MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, davčna številka: SI17143632, v nadaljevanju »skrbnik«.

Promocija je organizirana za namen promocije pametnih telefonov Samsung Galaxy S23 in Galaxy Z Flip5 ter pametne ure Samsung Galaxy Watch6 proizvajalca Samsung Electronics.

2. člen: Trajanje in lokacija

Promocija traja od 31. avgusta 2023 do 31. decembra 2023 na spletni strani https://si.youniversity.club/.

Pravila promocije so objavljena na spletni strani https://si.youniversity.club/.

Promocija je na voljo glede na število naprav, ki so predvidene za preizkusno uporabo. Registrirani udeleženci, ki bodo izbrani za preizkusno uporabo naprave, bodo po elektronski pošti obveščeni o načinu in času prevzema naprav, ki so predmet promocije, ter o dodatnih bistvenih informacijah.

S sodelovanjem v promociji udeleženci sprejemajo ta pravila.

3. člen: Pravica do sodelovanja

Vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, ki so redni ali izredni študentje na javnih ali zasebnih univerzah ali visokih šolah v Sloveniji in ki so registrirani na spletni strani https://si.youniversity.club/, imajo pravico sodelovati v promociji.

Zaposleni pri organizatorju promocije, v promociji ne morejo sodelovati. Prav tako v promociji ne morejo sodelovati člani njihove ožje družine ter partnerji in podizvajalci partnerjev, ki so povezani s to promocijo.

4. člen: Način sodelovanja

Udeleženci promocije se bodo prijavili za preizkusno obdobje testiranja novega pametnega telefona Samsung Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip5 in pametne ure Galaxy Watch6 preko spletne strani https://si.youniversity.club/.

Registracija na spletni strani https://si.youniversity.club/ za preizkusno uporabo naprav, ki so predmet te promocije, mora biti opravljena v času od 07.09.2023 do najkasneje 31.12.2023.

Vsak udeleženec, ki želi sodelovati v promociji in prejeti pametni telefon Samsung Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip5 in pametno uro Galaxy Watch6 za začasno preizkusno uporabo, je dolžan navedeno napravo po izteku obdobja preizkusne uporabe vrniti skrbniku. Obdobje začasne preizkusne uporabe naprave za namene promocije traja največ 7 dni, tj. 168 ur. Kot jamstvo za vračilo naprav si skrbnik, za trajanje izposoje, zapiše osebne podatke udeleženca in potem te podatke uniči.

Podatke o načinu in času predaje naprave, ki je predmet te promocije, v preizkusno uporabo udeležencu ter o načinu in času predaje podatkov skrbniku in njihovem vračilu, bo skrbnik posredoval vsakemu posameznemu udeležencu ob telefonskem stiku ali preko elektronske pošte, ki bo sledila sprejetju odločitve o izbiri posameznega udeleženca, ki pridobi pravico do preizkusne uporabe naprave.

Osebnih podatkov, upravljavec ne bo kopiral ali posredoval ter jih bo udeležencu vrnil ob vračilu pametnega telefona Samsung Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip5 in pametne ure Galaxy Watch6. Omenjene naprave morajo biti nepoškodovane in v originalni embalaži, z vsemi pripadajočimi deli, ki so bili prisotni ob predaji naprave udeležencu. Vsak udeleženec mora biti registriran na spletnem mestu YOUniversity v skladu z zgoraj navedenimi pravicami do sodelovanja.

V primeru, da posamezni izbrani udeleženec promocije ne vrne izposojene naprave, ki je predmet te promocije, ali vrne poškodovano napravo, bo udeleženec promocije dolžan organizatorju ali skrbniku povrniti vse nastale stroške poškodbe ali odtujitve.

5. člen: Izbor nagrajencev

Odločitev o nagrajencih, to je o udeležencih, ki imajo možnost testne uporabe naprav, ki so predmet te promocije, sprejme skrbnik promocije glede na število razpoložljivih naprav.

Odločitev o nagrajencu, to je o izboru registriranega udeleženca, ki pridobi pravico do testne uporabe naprav, ki so predmet te promocije, bo sprejeta najkasneje v 14 dneh po prejemu posamezne prijave.

6. člen: Diskvalifikacija

Organizator in izbrani skrbnik promocije sta pooblaščena, da na podlagi diskrecijske presoje kadarkoli in brez obrazložitve diskvalificirata katerega koli udeleženca, če slednji krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojim ravnanjem škoduje ugledu ali interesom organizatorja. Udeleženec promocije se s sprejetjem pravil in pogojev uporabe v celoti odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja na podlagi povračila kakršne koli oblike stroškov ali škode, ki bi lahko nastala pri uporabi naprave med preizkusno uporabo pametnega telefona Samsung Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip5 in pametne ure Galaxy Watch6.

Sodelovanje je osebno. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipuliranja parametrov, pomembnih za promocijo, kot tudi nepošteno sodelovanje v kakršni koli drugi obliki, je prepovedano in ne bo sprejeto.

V primeru, da udeleženec:

  • ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev;
  • ni posredoval točne, veljavne in popolne kontaktne številke mobilnega telefona in/ali drugih podatkov;
  • iz katerega koli razloga ne more prevzeti naprav, kot je navedeno tukaj,

udeleženec izgubi pravico do testiranja naprave, v navedenih primerih pa se naprave dodelijo naslednjemu udeležencu na čakalnem seznamu po merilih, ki jih določajo ta pravila.

Organizator ima pravico z javnim obvestilom enostransko odpovedati promocijo v kateri koli fazi, če je nastopila višja sila. Za višjo silo se šteje predvsem, a ne izključno, razglasitev epidemije nalezljive bolezni na ozemlju Republike Slovenije ali na delu njenega ozemlja, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedbo promocije in/ali podelitev in prevzem naprav.

V primeru nastopa katere koli od zgoraj navedenih okoliščin, bo dodeljevanje in distribucija naprav z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekinjena, organizator pa bo razloge, ki so privedli do prekinitve promocije in dostave nagrad, javno objavil.

S prijavo na promocijo se udeleženec odpoveduje kakršnim koli nadaljnjim zahtevkom do organizatorja na kakršni koli podlagi.

7. člen: Pravica do spremembe pravil promocije

Organizator si pridržuje pravico, da ta pravila kadarkoli spremeni iz utemeljenih razlogov, z obveznostjo, da jih brez odlašanja javno objavi. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru, da bi zaloge naprav, ki so predmet te promocije, predčasno pošle, prekine promocijo, pri čemer mora o tem brez odlašanja javno objaviti obvestilo.

8. člen: Varstvo osebnih podatkov

Udeleženci s prijavo za sodelovanje v promociji sprejemajo pravila.

Upravljalec obdelave osebnih podatkov udeležencev promocije je MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana.

S sodelovanjem v promociji vsak udeleženec sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil in je v zvezi s tem obveščen:

  • da se njegovi osebni podatki, s katerimi razpolaga organizator, hranijo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in da se lahko uporabljajo le za namene izpolnjevanja obveznosti organizatorja v obliki izvedbe promocije. V zvezi z osebnimi podatki udeležencev se bodo zbirali: ime, priimek, naslov, številka mobilnega telefona, starost, naziv javne ali zasebne univerze ali visoke šole.
  • da se osebni podatki udeležencev promocije obdelujejo za namene izvajanja promocije na območju Republike Slovenije, pri čemer je obdelava omejena izključno na časovno obdobje, ki je potrebno za doseganje zgoraj navedenega namena promocije. Po zaključku promocije, kot je določeno v pravilih, bodo osebni podatki izbrisani.

Vsak udeleženec, ki želi sodelovati in prejeti pametni telefon Samsung Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip5 in/ali pametno uro Galaxy Watch6 za začasno preizkusno uporabo za namen te promocije za obdobje, ki ni daljše od 7 dni, to je 168 ur, je dolžan vrniti omenjeno napravo po izteku tega obdobja. Kot garancijo mora organizatorju/skrbniku pustiti svoje osebne podatke. Organizator in skrbnik ne bosta kopirala ali posredovala osebnih podatkov, ki so navedeni in jih bosta udeležencu vrnila ob vračilu nepoškodovanega pametnega telefona Samsung Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip5 in/ali pametne ure Galaxy Watch6 v originalni embalaži in z vsemi pripadajočimi deli, ki so bili prisotni ob predaji naprave udeležencu.

S sodelovanjem v promociji vsak udeleženec sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil.

Upravljalec in organizator vse osebne podatke obdelujeta v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

Posredovanje podatkov s strani udeleženca promocije je prostovoljno, vendar nujno, da udeleženec lahko sodeluje v omenjeni promociji. V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava podatkov v nasprotju z varstvom njegove zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na upravljalca osebnih podatkov in/ali zahteva dostop, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. uveljavlja svojo pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov tako, da se kadarkoli obrne na upravljavca podatkov na e-naslov: samsung@mpgplus.si ali tako, da piše na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana. S pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca, se lahko zahteva popravek podatkov in informacij o upravljanju s podatki, udeleženec pa ima pravico, da soglasje kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju preden je bilo umaknjeno (če je bilo primerno). Udeleženci se lahko obrnejo tudi na Informacijskega pooblaščenca RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si) ali pristojno sodišče, če se ne strinjajo z odločitvijo ali delom upravljavca podatkov.

S prijavo v promocijo, udeleženci soglašajo, da lahko upravljalec, kot obdelovalec osebnih podatkov in kot skrbnik zbirke podatkov s strani organizatorja obdeluje podatke za namene izvajanja promocije.

Po preteku 60 dni od dneva zadnje objave udeleženca, ki prejme preizkusne naprave, organizator ne bo več sprejemal reklamacij v zvezi s promocijo.

V Ljubljani, 07.09.2023.