PRAVILA PROMOCIJE „Youniversity – #SharetheEpic“

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vsem udeležencem in enake možnosti uporabe pametnih naprav serije Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip4 in Galaxy Watch5 ob izpolnjevanju pogojev iz teh pravil.

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje v promocijski preizkusni uporabi pametnih naprav Samsung serije Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip4 in Samsung Galaxy Watch5 (v nadaljevanju »promocija«) preberite ta Pravila (v nadaljevanju »Pravila«).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe Pravil promocije, o čemer bodo vsi sodelujoči pravočasno obveščeni na uradni spletni strani promocije https://si.youniversity.club/.

1. člen Organizator in administrator

Organizator promocije z imenom “YOUniversity – #SharetheEpic” je MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632, v nadaljevanju »Organizator«. Izvajalec promocije je podjetje MPG PLUS d.o.o, v nadaljevanju “Administrator”.

Promocija je organizirana z namenom promocije pametnih telefonov serije Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Flip4 5G in Samsung Galaxy Watch5 proizvajalca Samsung Electronics.

2. člen Trajanje in lokacija

Akcija traja od 24. 4. 2023 do 28. 6. 2023 na spletni strani https://si.youniversity.club/.

Pravila promocije so objavljena na spletni strani https://si.youniversity.club/ in https://www.mpg.si/.

Sodelovanje v promociji je na voljo glede na število naprav, ki so predvidene za poskusno uporabo. Prijavljeni udeleženci, ki bodo izbrani za poskusno uporabo naprave, pa bodo o načinu in času prenosa naprav, ki so predmet promocije in dodatnih, obveščeni po telefonu.

S sodelovanjem v promociji udeleženci sprejemajo ta pravila.

3. člen. Sprememba pravic do sodelovanja

Vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, ki so redni ali izredni študentje na javnih ali zasebnih univerzah ali visokih šolah v Republiki Sloveniji in ki so registrirani na spletni strani https://si.youniversity.club/ imajo pravico sodelovati v promociji.

Zaposleni pri organizatorju promocije MPG PLUS d.o.o., v promociji ne morejo sodelovati, kot tudi člani njihove ožje družine ter partnerji in podizvajalci partnerjev, ki so povezani s to promocijo.

4. člen Način sodelovanja

Udeleženci promocije se bodo preko spletne strani https://si.youniversity.club/ prijavili na poskusno obdobje testiranja novega pametnega telefona Samsung serije Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip4 in pametne ure Galaxy Watch5.

Registracija na spletni strani https://si.youniversity.club/ za poskusno uporabo naprav, ki so predmet te promocije, mora biti opravljena v času od 24.4.2023 najkasneje do 28.06.2023.

Vsak udeleženec, ki želi sodelovati v tej promociji in preizkusiti pametni telefon Samsung Galaxy S23 ali Galaxy Z Flip4 in pametno uro Samsung Galaxy Watch5 za začasno poskusno uporabo za namene promocije v obdobju, ki ni daljše od 7 dni, to je 168 ur, je dolžan z organizatorjem skleniti Dogovor o izposoji (v nadaljevanju: Dogovor) kot jamstvo za vračilo omenjene naprave.

Prevzem naprave za začasno uporabo bo na voljo na naslovu organizatorja po predhodnem dogovoru med organizatorjem in udeležencem. Organizator osebnih podatkov, navedenih v Dogovoru, ne bo kopiral ali posredoval, le-ta pa bo udeležencu vrnjen ob vrnitvi zložljivega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Flip4 in pametne ure Samsung Galaxy Watch5 v prvotnem stanju, nepoškodovanega in v originalni embalaži ter z vsemi pripadajočimi deli, ki so bili prisotni pri predaji udeležencu.

Vsak udeleženec mora biti registriran na strani YOUniversity v skladu z navedenimi pravicami do udeležbe. V primeru, da udeleženec promocije ne vrne izposojene naprave, ki je predmet te promocije, ali vrne naprave poškodovane, je udeleženec promocije dolžan organizatorju ali administratorju povrniti nastalo škodo.

Udeleženec s sodelovanjem na  promociji sprejema ta pravila in se strinja, da lahko organizator (če udeleženci postanejo nagrajenci) javno objavi in uporabi njegovo ime in začetnico priimka.

Člen 5. Izbor zmagovalcev

Odločitev o možnosti testne uporabe naprav, ki so predmet te promocije, sprejme administrator promocije glede na število razpoložljivih naprav.

Odločitev o izboru registriranega udeleženca, ki pridobi pravico do testne uporabe naprav, ki so predmet te promocije, bo sprejeta najkasneje v 7 dneh od prejema posamezne vloge.

6. člen. Diskvalifikacija

Organizator in Administrator promocije sta pooblaščena, da na podlagi diskrecijske presoje kadarkoli in brez obrazložitve diskvalificirata katerega koli udeleženca, če krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojim ravnanjem škoduje ugledu ali škoduje interese organizatorja. Sodelujoči se s sprejetjem pravil in pogojev uporabe v celoti odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja zaradi povračila kakršne koli oblike stroškov ali škode, ki bi lahko nastala pri uporabi naprave med poskusnim testiranjem iste Samsung pametne preklopne naprave serije Galaxy S23 oz. Galaxy Z Flip4 in Galaxy Watch5.

Sodelovanje je osebno. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipuliranja parametrov, pomembnih za promocijo, kot tudi nepošteno sodelovanje v kakršni koli drugi obliki, je prepovedano in ne bo sprejeto.

V primeru, da udeleženec:

• ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev;

• ni posredoval točne, veljavne in popolne kontaktne številke mobilnega telefona in/ali drugih podatkov;

• iz nekega razloga ne more prevzeti naprav, kot je navedeno tukaj,

udeleženec izgubi pravico do testiranja naprave, v navedenih primerih pa se naprave dodelijo naslednjemu udeležencu na čakalnem seznamu po merilih, ki jih določa Pravilnik.

Organizator ima pravico enostransko odpovedati promocijo z javnim obvestilom v kateri koli fazi, če je nastopila višja sila. Zlasti, a ne izključno, se kot višja sila šteje razglasitev epidemije nalezljive bolezni na ozemlju Republike Slovenije ali na delu ozemlja, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedbo promocije in/ali podelitev in prevzem nagrad.

V primeru nastopa katere od zgoraj navedenih okoliščin bo dodeljevanje in distribucija naprav z enostransko odločitvijo Organizatorja nemudoma prekinjena, organizator pa bo razloge, ki so privedli do prekinitve promocije in dostave nagrad, javno objavil.

S prijavo na promocijo se udeleženec odpoveduje kakršnim koli nadaljnjim zahtevkom do organizatorja na kakršni koli podlagi.

7. člen Pravica do spremembe pravil promocije

Organizator si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov kadarkoli spremeni ta Pravila, z obveznostjo, da jih nemudoma javno objavi. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru, da bi zmanjkala zaloga naprav, ki so predmet te promocije, predčasno prekine promocijo, pri čemer mora o tem nemudoma javno objaviti obvestilo.

8. člen Varstvo osebnih podatkov

Udeleženec s prijavo k sodelovanju v promociji sprejema ta pravila.

Upravljavec obdelave osebnih podatkov udeležencev promocije je MPG PLUS d.o.o.

S sodelovanjem v promociji vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil in je v zvezi s tem obveščen:

–           da se njegovi osebni podatki, s katerimi razpolaga Organizator, hranijo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in se lahko uporabljajo le za namene izpolnjevanja obveznosti Organizatorja v oblika izvedbe promocije. V zvezi z osebnimi podatki nagrajencev se zbirajo: ime, priimek, naslov, kraj, številka mobilnega telefona, rojstni datum in davčna številka.

–           Upravljavec osebne podatke udeležencev promocije obdeluje izključno za namene izvedbe promocije na območju Republike Slovenije, pri čemer je obdelava omejena na obdobje 120 dni, ki teče od dneva zaključka promocije, določenega v Pravilih promocije, po katerem bodo osebni podatki izbrisani.

S sodelovanjem v promociji vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil, s tem, da se nagrajenec tudi strinja:

–           da njegove osebne podatke, s katerimi razpolaga Organizator, hrani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in zakonom o računovodstvu v zvezi z izročitvijo nagrade za obdobje 11 let in da se le-ti (samo ime, prva črka priimka in kraj) v zvezi s podelitvijo nagrade lahko brez nadomestila objavijo v člankih in poročilih, z namenom javnega obveščanja o rezultatih promocije.

Sodelujoči izrecno soglaša, da se njegovi registrirani osebni podatki zbirajo in hranijo v bazi Organizatorja promocije. Poleg tega sodelujoči soglašajo, da upravljavec in organizator brez nadomestila upravljata z njihovimi osebnimi podatki za namene izvedbe te promocije.

Upravljavec in organizator vse osebne podatke obdelujeta v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

Oddaja podatkov s strani udeleženca promocije je prostovoljna, a nujna za sodelovanje udeleženca v promociji. V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava podatkov v nasprotju z varstvom njegove zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na upravljavca osebnih podatkov in/ali zahteva dostop, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. /njeno pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov tako, da se kadarkoli obrne na upravljavca podatkov na e-naslov: samsung@mpgplus.si ali piše na naslov: MPG PLUS d.o.o, Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. S pisno zahtevo, poslano na naslov Upravljavca osebnih podatkov, se lahko zahteva popravek podatkov in informacij o upravljanju podatkov, pri čemer ima udeleženec pravico kadarkoli preklicati soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju, preden je bila umaknjena. Navsezadnje se udeleženci lahko obrnejo na Agencijo za varstvo podatkov ali pristojno sodišče, če se ne strinjajo z odločitvijo ali delom upravljavca podatkov.

S prijavo na promocijo sodelujoči soglašajo, da lahko upravljavec kot obdelovalec osebnih podatkov in kot upravljavec zbirke s strani organizatorja obdeluje podatke za namene izvedbe promocije.

V primeru sodnega spora med organizatorjem in udeleženci je pristojno civilno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 21.04.2023.

MPG PLUS d.o.o.

Organizator