PRAVILA NAGRADNE IGRE „ODPRI SE za – ZAPRI SE za“

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh sodelujočih in enake možnosti za osvojitev nagrade ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v teh pravilih.

Datum objave in začetka veljavnosti: 30. oktober 2023

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje v nagradni igri (v nadaljevanju »nagradna igra«) preberite ta pravila nagradne igre (v nadaljevanju »pravila«).

Člen 1. Organizator in Skrbnik

Organizator nagradne igre pod nazivom „ ODPRI SE za – ZAPRI SE za“  je podjetje MPG PLUS d.o.o. (sedež: Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV: SI17143632) v nadaljevanju „organizator“. Skrbnik nagradne igre je tudi podjetje MPG PLUS d.o.o. (sedež: Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV: SI17143632), v nadaljevanju »skrbnik«.

Nagradna igra je organizirana za promocijo pametnih telefonov Samsung Galaxy Z Flip5 5G proizvajalca Samsung Electronics.

Člen 2. Trajanje in lokacija

Nagradna igra poteka od 30. oktobra 2023 in traja do 30. novembra 2023 v obliki prijave na nagradno igro, ki se nahaja na spletni strani https://si.youniversity.club/.

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani MPG.si in na  https://si.youniversity.club/.

Razglasitev treh nagrajencev izmed vseh sodelujočih in prijavljenih v nagradni igri bo v ponedeljek 4. decembra 2023 ob 12.00 na spletni strani MPG.si in na https://si.youniversity.club/.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo ta pravila.

Člen 3. Pravica do sodelovanja

Pravico do sodelovanja v nagradni igri imajo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo naslov za dostavo na območju Republike Slovenije. Vsak udeleženec nagradne igre lahko sodeluje enkrat in lahko osvoji le eno nagrado. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre Samsung Electronics Austria GmbH podružnica Ljubljana, skrbnik MPG PLUS d.o.o. kot tudi člani njihove ožje družine ter partnerji in podizvajalci partnerjev, ki so povezani s to nagradno igro.

Člen 4. Sodelovanje

Udeleženci nagradne igre se bodo potegovali s svojo prijavo na uradni spletni strani YOUniversity https://si.youniversity.club/, v kateri bodo izbrana najbolj kreativna sporočila sodelujočih ODPRI SE ZA ali ZAPRI SE ZA.

V sklopu spletne strani YOUniversity https://si.youniversity.club/ se morajo vsi udeleženci registrirati na spletni strani, da lahko sodelujejo v nalogi ustvarjanja kreativnih sporočil za promocijo pametnega telefona Galaxy Z Flip5.

S prijavo na nagradno igro sodelujoči sprejme ta pravila in se strinja, da lahko organizator in skrbnik, če sodelujoči postane nagrajenec, javno objavita in uporabljata njegovo ime in priimek.

V nagradni igri sodelujejo vse registrirane osebe, ki izpolnjujejo pogoje teh pravil.

Člen 5. Izbor zmagovalcev

Odločitev o nagrajencih sprejme komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in skrbnika po izboru treh najbolj kreativnih udeležencev.

Člen 6. Diskvalifikacija

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli diskvalificira udeležence v naslednjih primerih:

 • Če udeleženci kršijo ta pravila
 • Če udeleženci niso izpolnili vseh kvalifikacijskih korakov za nagradno igro.

Organizator ima tudi pravico brez obrazložitve diskvalificirati/zahtevati odstranitev vsakršne vsebine, ki prikazuje nasilje nad živalmi ali nasilje nasploh ali ki predstavlja diskriminacijo, slabšalne vsebine in žalitve na rasni, verski ali kakršni koli drugi podlagi, po lastni presoji. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali zaščitene blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico diskvalificirati takšno vsebino/zahtevati njihovo odstranitev brez obrazložitve.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale kot posledica zlorabe vsebin s strani sodelujočih in zlorabe sistema med izvajanjem nagradne igre v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator in izbrani skrbnik nagradne igre sta pooblaščena, da na podlagi diskrecijske presoje kadarkoli in brez obrazložitve diskvalificirata katerega koli sodelujočega, če ta krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojim ravnanjem povzroči škodo, škoduje ugledu ali interesom organizatorja. Udeleženci nagradne igre se s sprejetjem pravil sodelovanja v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom s strani organizatorja na podlagi povračila kakršnih koli stroškov ali škode, ki bi lahko nastala pri izpolnjevanju nalog/meril, predpisanih s temi pravili.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno s starostjo in naslovom za dostavo).

Sodelovanje je osebno. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipuliranja parametrov, pomembnih za nagradno igro, kot tudi nepošteno sodelovanje v kateri koli drugi obliki, je prepovedano in ne bo sprejeto.

V primeru da se zmagovalec:

 • na obvestilo o osvojitvi nagrade ne odzove v petih dneh;
 • da ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev;
 • da ni posredoval točne, veljavne in popolne kontaktne številke mobilnega telefona in/ali drugih podatkov;
 • da iz katerega koli razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,

nagrajenec izgubi pravico do nagrade, v primeru zgoraj navedenih razlogov pa bo nagrada podeljena naslednjemu izbranemu nagrajencu po kriterijih, določenih v teh pravilih.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za denar ali drugo obliko nadomestila, bodisi v celoti bodisi delno.

Organizator in skrbnik ne prevzemata odgovornosti za prepozne, nepopolne, nepravilno oddane, nepravilne ali nepravilno poslane prijave, zahteve ali korespondenco, ki nastanejo zaradi napake, opustitve, spremembe, nepooblaščenega ravnanja, izbrisa, kraje, uničenja, komunikacijske napake ali napake v kateri koli drugi obliki. Enako velja za podatek o naslovu udeleženca, ki je nepravilen ali drugače napačen.

V izogib dvomu je udeleženec odgovoren, da se na povabilo organizatorja/skrbnika odzove pravočasno in tako zagotovi, da je povabilo prejel. Organizator/Skrbnik ne odgovarja za prepozen prevzem nagrade s strani udeleženca, če se iz kakršnega koli razloga na vabilo ne odzove v navedenem roku.

Organizator ima pravico, da nagradno igro v kateri koli fazi enostransko odpove z javnim obvestilom, če je prišlo do dogodka, ki ima značaj višje sile. Tudi razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedbo nagradne igre in/ali podelitev in prevzem nagrad se bodo, med drugimi, šteli kot višja sila.

V primeru nastopa katere koli od zgoraj navedenih okoliščin bo podeljevanje in razdeljevanje nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekinjeno, organizator pa bo razloge, ki so privedli do prekinitve nagradne igre in dostave nagrad, javno objavil.

S sprejemom teh pravil vsi udeleženci te nagradne igre podeljujejo pravico do izključne uporabe avtorskih pravic na prijavljenih delih (fotografijah ali videoposnetkih) tako, da pooblaščajo organizatorja za oglaševanje prijavljenih del (skupaj z navedenimi začetnicami imena in priimka avtorjev) v medijih z namenom promocije, za nedoločen čas v neomejeni nakladi in številu izdaj na celotnem ozemlju Republike Slovenije in na spletnih kanalih, v skladu s temi pravili. Udeleženci nagradne igre se strinjajo, da bodo vsi podatki in gradiva, pridobljeni med prijavo na nagradno igro, uporabljeni v promocijske namene, s ciljem pridobivanja javnosti in promocije. Udeleženec nagradne igre izrecno potrjuje in izjavlja, da celotna prijava predstavlja njegovo avtorsko delo.

V primeru, da katerakoli tretja fizična ali pravna oseba sproži kakršenkoli sodni, upravni ali drug podoben postopek zoper organizatorja zaradi domnevne kršitve avtorskih ali drugih pravic v zvezi z oglaševanjem, produkcijo, reprodukcijo, distribucijo ali prodajo vsebin, ki so v oddanih delih, se udeleženec nagradne igre, ki je oddal gradivo, zavezuje, da bo pristopil k takemu postopku in prevzel iste terjatve ter branil organizatorja pred morebitnimi zahtevki, se vključil v tak postopek in povrni vse stroške, ki bi lahko nastali zaradi take zahteve in uvedbe sodnega ali upravnega postopka.

Organizator se zavezuje, da bo udeleženca v nagradni igri poslanega gradiva o uvedbi morebitnega takega postopka obvestil nemudoma, najkasneje pa v 7 (sedmih) delovnih dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o uvedbi.

Organizator je pooblaščen, da na poslanih materialih izvaja določene spremembe, izboljšave in podobno, v kolikor ne predstavljajo kršitve avtorjevih pravic, ki bi bile podlaga za kakršenkoli zahtevek udeleženca nagradne igre zoper organizatorja oz. tretja oseba. Za tovrstne spremembe, izboljšave in podobno organizator ne potrebuje dodatnega soglasja ali odobritve udeleženca.

Organizator lahko uporablja vsa prijavljena gradiva (fotografije in videe), ki so v skladu s temi pravili, s potrebnimi spremembami in obveznim umikom osebnih podatkov, ki niso potrebni za izpolnitev obveznosti organizatorja v obliki izvajanja nagradne igre, za oglaševanje v vseh medijih (tiskani promocijski material, televizija, časopisi, internet…).

S prijavo na nagradno igro se udeleženec odpoveduje kakršnim koli nadaljnjim zahtevkom do organizatorja na kakršni koli podlagi.

Člen 7. Rezultati

Razglasitev zmagovalcev, ki so sodelovali in se prijavili na nagradno igro, bo 4. decembra 2023 ob 12. uri na spletni strani MPG.si z začetnico zmagovalcev. Zmagovalce bo nato po telefonu kontaktiral skrbnik nagradne igre, za posredovanje osebnih podatkov za dostavo osvojene nagrade ali da se dogovorijo za osebni prevzem v pisarni skrbnika.

Člen 8. Nagrade

Udeleženci te nagradne igre lahko v skladu s temi pravili osvojijo naslednje nagrade:

 1. nagrada – Torbica JKH za telefon Samsung Galaxy Flip5
 2. nagrada – Klobuk oblikovalcev Klisab
 3. nagrada – Klobuk oblikovalcev Klisab

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, za katero so se potegovali in jo osvojili v postopku v skladu s temi pravili.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade.

Člen 9. Podelitev nagrade

Nagrada bo nagrajencem dostavljena priporočeno po pošti s povratnico ali z osebnim prevzemom pri skrbniku.

Nagrajenec bo sodeloval s skrbnikom pri predaji nagrad in vodenju vse potrebne dokumentacije. Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi z njo.

Nagrade je možno dostaviti le na naslov v Republiki Sloveniji.

Nagrade bo skrbnik dostavil/izročil najkasneje v roku 30 dni od dneva objave nagrajenca.

Organizator/skrbnik bo kot dokazilo o prevzemu nagrade uporabil podpisano potrdilo o prejemu nagrade, v primeru, da nagrajenec podpisanega potrdila ne pošlje (po faksu, e-pošti ali po pošti), pa bo organizator/skrbnik uporabil povratnico kot dokazilo.

Z realizacijo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja in skrbnika nagradne igre do nagrajencev, nagrade pa ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade. Organizator ne bo podelil nobenih dodatnih nagrad razen tistih, ki so navedene v teh pravilih.

Člen 10. Varstvo osebnih podatkov

Udeleženec s prijavo k sodelovanju v nagradni igri sprejema ta pravila. Upravljavec osebnih podatkov udeležencev nagradne igre je MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana.

S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil in je v zvezi s tem obveščen:

 • da se njegovi osebni podatki, s katerimi razpolaga organizator, hranijo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in se lahko uporabljajo le za namene izpolnjevanja obveznosti organizatorja v obliki izvedbe nagradne igre. V zvezi z osebnimi podatki nagrajencev se zbirajo: ime, priimek, naslov, številka mobilnega telefona.
 • Upravljavec osebne podatke udeležencev nagradne igre obdeluje izključno za namene izvedbe nagradne igre na območju Republike Slovenije, pri čemer je pri obdelavi omejen na obdobje 120 dni, ki teče od dneva zaključka nagradne igre, določene v teh pravilih nagradne igre, po kateri bodo osebni podatki izbrisani.

S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil, s tem, da se nagrajenec tudi strinja, da se njegove osebne podatke, s katerimi razpolaga organizator, hrani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in Zakonom o računovodstvu, v zvezi z izročitvijo nagrade, za obdobje 11 let in da se le-ti (samo ime, priimek in kraj) v zvezi s podelitvijo nagrade lahko brez nadomestila objavijo v člankih in poročilih, z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagrade in nagradne igre.

Sodelujoči izrecno soglaša, da se njegovi registrirani osebni podatki zbirajo in hranijo v bazi skrbnika in organizatorja nagradne igre. Poleg tega sodelujoči soglašajo, da upravljavec in organizator brez nadomestila upravljata z njihovimi osebnimi podatki za namene izvedbe te nagradne igre.

Upravitelj in organizator vse osebne podatke obdelujeta v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

Oddaja podatkov s strani udeleženca nagradne igre je prostovoljna, a nujna za sodelovanje udeleženca v nagradni igri. V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava podatkov v nasprotju z varstvom njegove zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na upravljavca osebnih podatkov in/ali zahteva dostop, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. uveljavlja pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov tako, da se kadarkoli obrne na upravljavca podatkov na e-naslov: samsung@mpgplus.si ali piše na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana. S pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca osebnih podatkov, se lahko zahteva popravek podatkov in informacij o upravljanju podatkov, pri čemer ima udeleženec pravico kadarkoli preklicati soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju preden je bilo soglasje umaknjeno. Navsezadnje se udeleženci lahko obrnejo na Informacijskega pooblaščenca  RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si) ali pristojno sodišče, če se ne strinjajo z odločitvijo ali delom upravljavca podatkov.

S prijavo v nagradno igro sodelujoči soglašajo, da lahko upravljavec kot obdelovalec osebnih podatkov in kot upravljavec zbirke s strani organizatorja obdeluje podatke za namene izvedbe nagradne igre.

Po preteku 60 dni od dneva zadnje objave zmagovalca nagradne igre organizator ne bo sprejemal nobenih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru sodnega spora med organizatorjem in udeleženci je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Člen 11. Dohodnina za državljane

Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz nagradnih iger v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je izžrebani nagrajenec, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.

Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti samsung@mpgplus.si.

V Ljubljani, 16.10.2023

MPG PLUS d.o.o.

Leskoškova cesta 2,

1000 Ljubljana