PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA “COOOL BOX“

„YOUniversity – COOOL BOX“

Namen teh pravil je predpisati pogoje nagradne igre »YOUniversity – COOOL BOX« in zagotoviti enake možnosti za pridobitev nagrade vsem sodelujočim, ob izpolnjevanju pogojev iz teh pravil.

Datum objave in začetka veljavnosti: 05.05.2023.

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje v nagradnem natečaju (v nadaljevanju »Natečaj«) preberite ta Pravila natečaja (v nadaljevanju »Pravila«).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe Pravil nagradnega natečaja, o čemer bodo vsi sodelujoči pravočasno obveščeni na uradni spletni strani https://si.youniversity.club/ in https://www.mpg.si/.  

1. člen Organizator in administrator

Organizator natečaja z imenom “YOUniversity – COOOL BOX” je MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632, v nadaljevanju »Organizator«. Izvajalec nagradnega natečaja je podjetje MPG PLUS d.o.o, v nadaljevanju “Administrator”.

Natečaj je organiziran za promocijo pametnih telefonov Samsung Galaxy S23 Ultra in Samsung Galaxy Z Flip4 5G proizvajalca Samsung Electronics.

2. člen Trajanje in lokacija

Natečaj se začne 5. maja 2023 in traja do 31. maja 2023 na spletni strani https://si.youniversity.club/.

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletnih straneh https://si.youniversity.club/, https://www.mpg.si/ in Samsung Slovenija https://www.samsung.com/si/.

Razglasitev 50 nagrajencev izmed vseh sodelujočih in prijavljenih preko spletne strani https://si.youniversity.club/ bo izvedena v 48 urah po prijavi zadnjega najhitrejšega udeleženca, to je 50. zmagovalca, na spletni strani YOUniversity https://si.youniversity.club/ z objavo imena in začetnic priimka zmagovalca. Zmagovalce bo Administrator natečaja vsak dan kontaktiral po telefonu za pošiljanje nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo ta pravila.

3. člen Pravica do sodelovanja

Pravico do sodelovanja v natečaju imajo vsi posamezniki, starejši od 18 let, ki so državljani Republike Slovenije in redni ali izredni študenti javnih ali zasebnih univerz, ali visokih šol v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje enkrat in lahko osvoji le eno nagrado. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre MPG PLUS d.o.o., kot tudi člani njihove ožje družine ter partnerji in podizvajalci partnerjev, ki so povezani s tem natečajem.

4. člen Način sodelovanja

Udeleženci tekmovanja se bodo pomerili v hitrosti izpolnjevanja kviza na javno dostopni spletni strani https://si.youniversity.club/, 50 najhitrejših pa bo osvojilo YOUniversity box. Za sodelovanje v nagradnem natečaju se udeleženci prijavijo na spletni strani https://si.youniversity.club/ in vpišejo svoje ime, priimek, naslov, kraj, e-naslov, mobilno številko, naziv univerze / fakultete, ki jo obiskujejo, in letnik fakultete.

S prijavo na nagradni natečaj sodelujoči sprejema ta pravila in se strinja, da lahko organizator in administrator, če postane nagrajenec v skladu s pogoji teh pravil, javno objavita in uporabljata njihovo ime in začetnice.

V nagradni igri sodelujejo vse registrirane osebe, ki izpolnjujejo pogoje teh Pravil.

Člen 5. Izbor zmagovalcev

Odločitev o nagrajencih sprejme komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja, tako da pregledajo datum in uro (ure, minute in sekunde) prijave udeležencev.

6. člen. Diskvalifikacija

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli diskvalificira naslednje udeležence:

 • Udeleženci, ki kršijo ta Pravila
 • Udeleženci, ki niso izpolnili vseh kvalifikacijskih korakov za natečaj.

Organizator ima tudi pravico, da po lastni presoji brez obrazložitve odstrani vse vsebine, ki predstavljajo diskriminacijo, slabšalne vsebine in žalitve na rasni, verski ali kateri koli drugi podlagi. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali zaščitene blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico takšno vsebino odstraniti brez obrazložitve.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale kot posledica zlorabe vsebin s strani sodelujočih in zlorabe sistema med izvajanjem nagradnega natečaja v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator nagradnega natečaja je pooblaščen, da na podlagi diskrecijske presoje kadarkoli in brez obrazložitve diskvalificirata katerega koli sodelujočega, če krši slovenske predpise in predpise Evropske unije, ki veljajo v Republiki Sloveniji oz. škoduje ugledu ali interesom organizatorja. Udeleženci nagradnega natečaja se s sprejetjem pravil sodelovanja v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom napram organizatorju na podlagi povračila kakršnih koli stroškov ali škode, ki bi lahko nastala pri izpolnjevanju nalog/meril, predpisanih s temi pravili.

Sodelovanje v natečaju je osebno. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipuliranja parametrov, pomembnih za natečaj, kot tudi nepošteno sodelovanje v kateri koli drugi obliki, je prepovedano in ne bo sprejeto.

V primeru,da udeleženec:

 • se na obvestilo o osvojitvi nagrade ne odzove v dveh dneh;
 • ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev;
 • ni posredoval točne, veljavne in popolne kontaktne številke mobilnega telefona in/ali drugih podatkov;
 • iz katerega koli razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,

udeleženec izgubi pravico do nagrade, v primeru zgoraj navedenih razlogov pa bo nagrada podeljena naslednjemu udeležencu, ki ima glede na razvrstitveno listo prijav v skladu s temi Pravili, pravico do nagrade.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za denar ali drugo obliko nadomestila, bodisi v celoti bodisi delno.

Organizator in Administrator ne prevzemata odgovornosti za prepozne, nepopolne, nepravilno oddane, nepravilne ali nepravilno poslane prijave, zahteve ali korespondenco zaradi napake, opustitve, spreminjanja, nepooblaščenega ravnanja, izbrisa, kraje, uničenja, komunikacijske napake ali napake v kateri koli drugi smeri. Enako velja za podatek o naslovu udeleženca, če je nepravilen ali drugače napačen.

V izogib dvomu je udeleženec odgovoren, da se na povabilo organizatorja/administratorja odzove pravočasno in tako zagotovi, da je povabilo prejel. Organizator/Administrator ne odgovarja za prepozen prevzem nagrade s strani udeleženca, če se iz kakršnega koli razloga na vabilo ne odzove v navedenem roku.

Organizator ima pravico, da nagradni natečaj v kateri koli fazi enostransko odpove z javnim obvestilom, če je prišlo do dogodka, ki ima značaj višje sile. Zlasti, vendar ne izključno, se kot višja sila šteje razglasitev ali poslabšanje epidemije nalezljive bolezni na ozemlju Republike Slovenije ali delu ozemlja, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedbo nagradnega natečaja in/ali prevzem nagrad.

V primeru nastopa katere koli od zgoraj navedenih okoliščin bo organizator z enostransko odločitvijo nemudoma prekinil podelitev in razdeljevanje nagrad, organizator pa bo javno objavil razloge, ki so privedli do ustavitve nagradnega natečaja in dostave nagrad.

7. člen Rezultati razpisa

Zmagovalci bodo javno objavljeni na spletni strani YOUniversity z imenom in prvo črko priimka tekmovalca. Nato bodo nagrajenci obveščeni preko osebnega telefona v obliki klica ali SMS sporočila, da posredujejo svoje osebne podatke za dostavo osvojene nagrade ali za dogovor o prevzemu v pisarni administratorja.

8. člen Nagrade

Udeleženci tega nagradnega natečaja lahko v skladu s temi Pravili osvojijo naslednje nagrade:

 1. nagrada – 50. nagrada: škatla YOUnivesity COOOL BOX

YOUnivesity #FlexBox je posebna študentska izdaja škatle za promocijo pametnega telefona Galaxy S23 Ultra in Galaxy Z Flip4 5G. Škatla YOUnivesity COOOL BOX vsebuje:

 • 1 x »bucket« kapa
  • 1 x festivalska zapestna denarnica
  • 1 x bon za nakup pametnega telefona Galaxy S23 Ultra ali Galaxy Z Flip4 5G

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, za katero so se potegovali in jo osvojili v postopku v skladu s temi Pravili.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade.

9. člen Podelitev priznanja

Nagrada bo nagrajencem dostavljena priporočeno po pošti s povratnico ali z osebnim prevzemom v pisarni administratorja – podjetja MPG d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, ob delavnikih od 9.00 do 17.00 ure.

Nagrajence bo Organizator pisno obvestil v 24 urah po objavi nagrajencev, da se z njimi dogovori o podrobnostih prevzema nagrade in zbere potrebne podatke za izročitev nagrade.

Nagrajenec bo sodeloval z Administratorjem pri predaji nagrad in vodenju vse potrebne dokumentacije.

Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi z njo.

Nagrade je mogoče dostaviti le na naslovu na območju Republike Slovenije.

Nagrade bo Administrator dostavil/izročil najkasneje v 7 delovnih dneh od dneva izbire nagrajenca.

Organizator/Administrator bo kot dokazilo o prevzemu nagrade uporabil podpisano potrdilo o prevzemu nagrade, v primeru, da nagrajenec podpisanega potrdila ne pošlje (po faksu, elektronski pošti ali po pošti), pa bo Organizator/Administrator uporabil povratnico kot dokazilo o prevzemu nagrade.

Z realizacijo nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja in Administratorja nagradne igre do nagrajencev, s prevzemom nagrade pa je ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Organizator ne bo podelil nobenih dodatnih nagrad udeležencem natečaja, razen tistih, ki so navedene v teh Pravilih.

10. člen Varstvo osebnih podatkov

Udeleženec s prijavo k sodelovanju v nagradnem natečaju sprejema ta pravila.

Upravljavec obdelave osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja je MPG PLUS d.o.o.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil in je v zvezi s tem obveščen:

–           da se njegovi osebni podatki, s katerimi razpolaga Organizator, hranijo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in se lahko uporabljajo le za namene izpolnjevanja obveznosti Organizatorja v obliki izvedbe nagradnega natečaja. V zvezi z osebnimi podatki nagrajencev se zbirajo: ime, priimek, naslov, kraj, številka mobilnega telefona, rojstni datum in davčna številka.

–           Upravljavec osebne podatke udeležencev nagradnega natečaja obdeluje izključno za namene izvedbe nagradnega natečaja na območju Republike Slovenije, pri čemer je obdelava omejena na obdobje 120 dni, ki teče od dneva zaključka nagradnega natečaja, določenega v Pravilih nagradnega natečaja, po katerem bodo osebni podatki izbrisani.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil, s tem, da se nagrajenec tudi strinja:

–           da njegove osebne podatke, s katerimi razpolaga Organizator, hrani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in zakonom o računovodstvu v zvezi z izročitvijo nagrade za obdobje 11 let in da se le-ti (samo ime, prva črka priimka in kraj) v zvezi s podelitvijo nagrade lahko brez nadomestila objavijo v člankih in poročilih, z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagrade in natečaja.

Sodelujoči izrecno soglaša, da se njegovi registrirani osebni podatki zbirajo in hranijo v bazi Organizatorja nagradnega natečaja. Poleg tega sodelujoči soglašajo, da upravljavec in organizator brez nadomestila upravljata z njihovimi osebnimi podatki za namene izvedbe tega nagradnega natečaja.

Upravljavec in organizator vse osebne podatke obdelujeta v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

Oddaja podatkov s strani udeleženca nagradnega natečaja je prostovoljna, a nujna za sodelovanje udeleženca v nagradnem natečaju. V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava podatkov v nasprotju z varstvom njegove zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na upravljavca osebnih podatkov in/ali zahteva dostop, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. /njeno pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov tako, da se kadarkoli obrne na upravljavca podatkov na e-naslov: samsung@mpgplus.si ali piše na naslov: MPG PLUS d.o.o, Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. S pisno zahtevo, poslano na naslov Upravljavca osebnih podatkov, se lahko zahteva popravek podatkov in informacij o upravljanju podatkov, pri čemer ima udeleženec pravico kadarkoli preklicati soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju, preden je bila umaknjena. Navsezadnje se udeleženci lahko obrnejo na Agencijo za varstvo podatkov ali pristojno sodišče, če se ne strinjajo z odločitvijo ali delom upravljavca podatkov.

S prijavo na nagradni natečaj sodelujoči soglašajo, da lahko upravljavec kot obdelovalec osebnih podatkov in kot upravljavec zbirke s strani organizatorja obdeluje podatke za namene izvedbe nagradnega natečaja.

Po preteku 60 dni od dneva zadnje objave zmagovalca nagradnega natečaja Organizator ne bo sprejemal nobenih pritožb v zvezi z nagradnim natečajem.

V primeru sodnega spora med organizatorjem in udeleženci je pristojno civilno sodišče v Ljubljani.

11. člen: Dohodnina za državljane

Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz nagradnih iger v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je izžrebani nagrajenec, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.

Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti samsung@mpgplus.si.

V Ljubljani, 21.04.2023.

MPG PLUS d.o.o.

Organizator