PRAVILA PROGRAMA ZVESTOBE „YOUniversity program zvestobe“

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh sodelujočih in enake možnosti za osvojitev nagrade ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v teh pravilih.

Datum objave in začetka veljavnosti: 27. november 2023

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje v programu zvestobe (v nadaljevanju »program zvestobe«) preberite ta pravila programa zvestobe (v nadaljevanju »pravila«).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, o čemer bo vse udeležence pravočasno obvestil na uradni spletni strani https://si.youniversity.club/.

Člen 1. Organizator in Skrbnik

Organizator programa zvestobe pod nazivom »YOUniversity program zvestobe« je podjetje MPG PLUS d.o.o. (sedež: Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV: SI17143632) v nadaljevanju „organizator“. Skrbnik programa zvestobe je tudi podjetje MPG PLUS d.o.o. (sedež: Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DDV: SI17143632), v nadaljevanju »skrbnik«.

Program zvestobe je organizirana za promocijo pametnih telefonov Samsung Galaxy proizvajalca Samsung Electronics.

Člen 2. Trajanje in lokacija

Program zvestobe poteka od 27. novembra 2023 in traja do 31. decembra 2023 oziroma dokler niso porabljene vse nagrade, ki so na voljo na spletni strani https://si.youniversity.club/ (v nadaljevanju »stran«), kjer so objavljena tudi pravila.

S sodelovanjem v programu zvestobe udeleženci sprejemajo ta pravila.

Člen 3. Pravica do sodelovanja

Pravico do sodelovanja v programu zvestobe imajo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo naslov za dostavo na območju Republike Slovenije. V programu zvestobe ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju programa zvestobe, Samsung Electronics Austria GmbH podružnica Ljubljana, skrbnik MPG PLUS d.o.o., kot tudi člani njihove ožje družine ter partnerji in podizvajalci partnerjev, ki so povezani s tem programom zvestobe.

Člen 4. Sodelovanje

Za sodelovanje v programu zvestobe mora udeleženec odpreti uporabniški profil na spletnem mestu in vnesti sledeče podatke:

  • ime, priimek, e-naslov, številko mobilnega telefona, geslo, naziv fakultete, letnik študija na fakulteti, naslov za dostavo nagrade (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj), ter izbrati državo bivanja.

Udeleženci programa zvestobe na spletnem mestu zbirajo točke s sodelovanjem v kvizu in drugih izzivih, ki jih na strani pripravi organizator. Udeleženec ima pravico samo enkrat sodelovati v posameznem kvizu, poskusiti pravilno odgovoriti na vprašanje in s tem osvojiti točke. Vsak kviz ima označeno število točk, ki jih udeleženec lahko dobi za pravilno izbran ali vpisan odgovor.

Pri sodelovanju v izzivu lahko udeleženec v opisu izziva vidi, koliko točk lahko pridobi s sodelovanjem v izzivu.

Nagrade, ki jih udeleženec lahko osvoji, so opisane v 6. členu teh pravil.

Točke se dodelijo samodejno po oddaji pravilnega odgovora na vprašanje kviza ali sodelovanju v izzivu. Zahtevek za spremembo nepravilno dodeljenih točk mora udeleženec vložiti v 14 dneh od dneva, ko je osvojil točke. Zahtevek je treba oddati elektronsko na e-naslov: samsung@mpgplus.si. Organizator ne odgovarja za tipkarske napake, napake pri izračunu točk ali napake v uporabniških računih, zato si pridržuje pravico do črtanja točk iz uporabniških računov, če se ugotovi, da so bile točke napačno vnesene v uporabniški račun ali da so bile pridobljene z goljufijo. Organizator si pridržuje pravico, da začasno prekine menjavo točk za nagrade, da bi zagotovil skladnost menjave s pravili spletnega mesta.

Udeleženci imajo vpogled v stanje lastnih točk na svojem uporabniškem profilu, pregled osvojenih točk za posamezno vprašanje in izziv, v katerem je uporabnik sodeloval, pa je na spletni strani v rubriki »uporabniški profil«.

Točke se zbirajo med trajanjem programa zvestobe in jih je mogoče zamenjati za nagrade, navedene na spletnem mestu, najpozneje v 30 dneh po koncu programa zvestobe. Nagrada bo sodelujočemu dostavljena v roku 30 dni od dneva oddaje njegovega zahtevka za nagrado, ki nastane ob njegovem izboru nagrade.

Neporabljene točke bodo po izteku programa zvestobe izbrisane iz uporabniškega profila in se ne bodo obnavljale, razen v primeru, da se organizator odloči za prenos zbranih točk v naslednje koledarsko leto, to je za podaljšanje trajanja programa zvestobe. Neporabljene točke bodo izbrisane tudi v primeru nedejavnosti na spletnem mestu za obdobje, daljše od 6 (šest) mesecev, uporabniški računi takih uporabnikov pa bodo onemogočeni.

Točk ni mogoče zamenjati za gotovino, prenesti na drugo osebo ali jih podedovati.

Organizator si pridržuje pravico, da spremeni, prekine ali doda nove možnosti točkovanja. Udeleženci bodo o tem pravočasno obveščeni, kar pa ne bo vplivalo na že zbrane točke.

Če organizator izbriše zbrane točke zaradi nedejavnosti na strani za obdobje daljše od 6 mesecev, izjavljate, potrjujete in soglašate, da ne boste imeli nikakršnih pravic do takrat zbranih točk, niti pravice zahtevati kakršno koli odškodnino s strani organizatorja.

Člen 5. Diskvalifikacija

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli diskvalificira udeležence v naslednjih primerih:

  • Če udeleženci kršijo ta pravila
  • Če udeleženci niso izpolnili vseh kvalifikacijskih korakov za program zvestobe.

Organizator ima tudi pravico brez obrazložitve diskvalificirati/zahtevati odstranitev vsakršne vsebine, ki prikazuje nasilje nad živalmi ali nasilje nasploh ali ki predstavlja diskriminacijo, slabšalne vsebine in žalitve na rasni, verski ali kakršni koli drugi podlagi, po lastni presoji. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali zaščitene blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico diskvalificirati takšno vsebino/zahtevati njihovo odstranitev brez obrazložitve.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, ki bi nastale kot posledica zlorabe vsebin s strani sodelujočih in zlorabe sistema med izvajanjem programa zvestobe v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator in izbrani skrbnik programa zvestobe sta pooblaščena, da na podlagi diskrecijske presoje kadarkoli in brez obrazložitve diskvalificirata katerega koli sodelujočega, če ta krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojim ravnanjem povzroči škodo, škoduje ugledu ali interesom organizatorja. Udeleženci programa zvestobe se s sprejetjem pravil sodelovanja v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom do organizatorja na podlagi povračila kakršnih koli stroškov ali škode, ki bi lahko nastala pri izpolnjevanju nalog/meril, predpisanih s temi pravili.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno s starostjo in naslovom za dostavo).

Sodelovanje je osebno. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipuliranja parametrov, pomembnih za program zvestobe, kot tudi nepošteno sodelovanje v kateri koli drugi obliki, je prepovedano in ne bo sprejeto.

V primeru da se nagrajenec:

  • na obvestilo o osvojitvi nagrade ne odzove v petih dneh;
  • da ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev;
  • da ni posredoval točne, veljavne in popolne kontaktne številke mobilnega telefona in/ali drugih podatkov;
  • da iz katerega koli razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj,

nagrajenec izgubi pravico do nagrade, ki jo je zahteval.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za denar ali drugo obliko nadomestila, bodisi v celoti bodisi delno.

Organizator in skrbnik ne prevzemata odgovornosti za prepozne, nepopolne, nepravilno oddane, nepravilne ali nepravilno poslane prijave, zahteve ali korespondenco, ki nastanejo zaradi napake, opustitve, spremembe, nepooblaščenega ravnanja, izbrisa, kraje, uničenja, komunikacijske napake ali napake v kateri koli drugi obliki. Enako velja za podatek o naslovu udeleženca, ki je nepravilen ali drugače napačen.

V izogib dvomu je udeleženec odgovoren, da se na povabilo organizatorja/skrbnika odzove pravočasno in tako zagotovi, da je povabilo prejel. Organizator/Skrbnik ne odgovarja za prepozen prevzem nagrade s strani udeleženca, če se iz kakršnega koli razloga na vabilo ne odzove v navedenem roku.

Organizator ima pravico, da program zvestobe v kateri koli fazi enostransko odpove z javnim obvestilom, če je prišlo do dogodka, ki ima značaj višje sile. Tudi razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedbo programa zvestobe in/ali podelitev in prevzem nagrad se bodo, med drugimi, šteli kot višja sila.

V primeru nastopa katere koli od zgoraj navedenih okoliščin bo podeljevanje in razdeljevanje nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekinjeno, organizator pa bo razloge, ki so privedli do prekinitve programa zvestobe in dostave nagrad, javno objavil.

S sprejemom teh pravil vsi udeleženci tega programa zvestobe podeljujejo pravico do izključne uporabe avtorskih pravic na prijavljenih delih (fotografijah ali videoposnetkih) tako, da pooblaščajo organizatorja za oglaševanje prijavljenih del (skupaj z navedenimi začetnicami imena in priimka avtorjev) v medijih z namenom promocije, za nedoločen čas v neomejeni nakladi in številu izdaj na celotnem ozemlju Republike Slovenije in na spletnih kanalih, v skladu s temi pravili. Udeleženci programa zvestobe se strinjajo, da bodo vsi podatki in gradiva, pridobljeni med prijavo v program zvestobe, uporabljeni v promocijske namene, s ciljem pridobivanja javnosti in promocije. Udeleženec programa zvestobe izrecno potrjuje in izjavlja, da celotna prijava predstavlja njegovo avtorsko delo.

V primeru, da katerakoli tretja fizična ali pravna oseba sproži kakršenkoli sodni, upravni ali drug podoben postopek zoper organizatorja zaradi domnevne kršitve avtorskih ali drugih pravic v zvezi z oglaševanjem, produkcijo, reprodukcijo, distribucijo ali prodajo vsebin, ki so v oddanih delih, se udeleženec programa zvestobe, ki je oddal gradivo, zavezuje, da bo pristopil k takemu postopku in prevzel iste terjatve ter branil organizatorja pred morebitnimi zahtevki, se vključil v tak postopek in povrni vse stroške, ki bi lahko nastali zaradi take zahteve in uvedbe sodnega ali upravnega postopka.

Organizator se zavezuje, da bo udeleženca v programu zvestobe poslanega gradiva o uvedbi morebitnega takega postopka obvestil nemudoma, najkasneje pa v 7 (sedmih) delovnih dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o uvedbi.

Organizator je pooblaščen, da na poslanih materialih izvaja določene spremembe, izboljšave in podobno, v kolikor ne predstavljajo kršitve avtorjevih pravic, ki bi bile podlaga za kakršenkoli zahtevek udeleženca programa zvestobe zoper organizatorja oz. tretjo osebo. Za tovrstne spremembe, izboljšave in podobno organizator ne potrebuje dodatnega soglasja ali odobritve udeleženca.

Organizator lahko uporablja vsa prijavljena gradiva (fotografije in videe), ki so v skladu s temi pravili, s potrebnimi spremembami in obveznim umikom osebnih podatkov, ki niso potrebni za izpolnitev obveznosti organizatorja v obliki izvajanja programa zvestobe, za oglaševanje v vseh medijih (tiskani promocijski material, televizija, časopisi, internet…).

S prijavo na program zvestobe se udeleženec odpoveduje kakršnim koli nadaljnjim zahtevkom do organizatorja na kakršni koli podlagi.

Člen 6. Nagrade

Udeleženci tega programa zvestobe lahko za določeno število prisluženih točk osvojijo nagrade, ki so navedene na spletnem mestu https://si.youniversity.club/.

Nagrade se bodo menjavale na spletnem mestu in bodo na voljo do odprodaje zalog. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni seznam nagrad, kar pa ne vpliva na pravice udeležencev. Zahtevano število točk za posamezno nagrado je navedeno v seznamu nagrad.

Točke je mogoče zamenjati za nagrade, ki so na voljo na spletnem mestu v trenutku, ko udeleženec želi zamenjati zbrane točke.

Člen 7. Podelitev nagrade

Nagrada bo nagrajencem dostavljena priporočeno po pošti s povratnico, z osebnim prevzemom pri skrbniku ali v elektronski obliki.

Nagrajenec bo sodeloval s skrbnikom pri predaji nagrad in vodenju vse potrebne dokumentacije. Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi z njo.

Nagrado je možno dostaviti le na naslov v Republiki Sloveniji.

Nagrado bo skrbnik dostavil/izročil najkasneje v roku 30 dni od sprejetja zahtevka za realizacijo točk.

Organizator/skrbnik bo kot dokazilo o prevzemu nagrade uporabil podpisano potrdilo o prejemu nagrade, v primeru, da nagrajenec podpisanega potrdila ne pošlje (po faksu, e-pošti ali po pošti), pa bo organizator/skrbnik uporabil povratnico kot dokazilo.

Z realizacijo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja in skrbnika programa zvestobe do nagrajencev, nagrade pa ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo ob prevzemu nagrade.

Člen 8. Varstvo osebnih podatkov

Udeleženec s prijavo k sodelovanju v programu zvestobe sprejema ta pravila. Upravljavec osebnih podatkov udeležencev programa zvestobe je MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana.

S sodelovanjem v programu zvestobe vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil in je v zvezi s tem obveščen:

  • da se njegovi osebni podatki, s katerimi razpolaga organizator, hranijo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in se lahko uporabljajo le za namene izpolnjevanja obveznosti organizatorja v obliki izvedbe programa zvestobe.

S sodelovanjem v programu zvestobe vsak sodelujoči sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil, s tem, da se nagrajenec tudi strinja, da se njegove osebne podatke, s katerimi razpolaga organizator, hrani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 in Zakonom o računovodstvu, v zvezi z izročitvijo nagrade, za obdobje 11 let.

Sodelujoči izrecno soglaša, da se njegovi registrirani osebni podatki zbirajo in hranijo v bazi skrbnika in organizatorja programa zvestobe. Poleg tega sodelujoči soglašajo, da upravljavec in organizator brez nadomestila upravljata z njihovimi osebnimi podatki za namene izvedbe tega programa zvestobe.

Upravljavec in organizator vse osebne podatke obdelujeta v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

Oddaja podatkov s strani udeleženca programa zvestobe je prostovoljna, a nujna za sodelovanje udeleženca v programu zvestobe. V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava podatkov v nasprotju z varstvom njegove zasebnosti ali v nasprotju z zakonom, se lahko obrne na upravljavca osebnih podatkov in/ali zahteva dostop, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, tj. uveljavlja pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosljivosti podatkov tako, da se kadarkoli obrne na upravljavca podatkov na e-naslov: samsung@mpgplus.si ali piše na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana. S pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca osebnih podatkov, se lahko zahteva popravek podatkov in informacij o upravljanju podatkov, pri čemer ima udeleženec pravico kadarkoli preklicati soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju preden je bilo soglasje umaknjeno. Navsezadnje se udeleženci lahko obrnejo na Informacijskega pooblaščenca RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si) ali pristojno sodišče, če se ne strinjajo z odločitvijo ali delom upravljavca podatkov.

S prijavo v program zvestobe sodelujoči soglašajo, da lahko upravljavec kot obdelovalec osebnih podatkov in kot upravljavec zbirke s strani organizatorja obdeluje podatke za namene izvedbe programa zvestobe.

V primeru sodnega spora med organizatorjem in udeleženci je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Člen 9. Dohodnina za državljane

Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz programa zvestobe v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je opravil realizacijo točk in je s tem opravičen do nagrade, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.

Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti samsung@mpgplus.si.

V Ljubljani, 21.11.2023

MPG PLUS d.o.o.

Leskoškova cesta 2,

1000 Ljubljana